Hounds: The Last Hope Kullanıcı Sözleşmesi

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

1.1. İşbu Sözleşme’nin konusu;

 

www.houndsonline.com Sitesinde (Kısaca: “Site” olarak anılacaktır) yayınlanan, yer verilen, Site üzerinden Hounds ve Hounds Kullanıcı hesap bilgileri ile veya NETMARBLE EMEA LLC tarafından belirlenen ve Oyun’a entegre edilen farklı log-in ve ödeme sistemleri üzerinden ilgili Kullanıcı hesap bilgileri kullanılarak erişim sağlanan, NETMARBLE’a ait olan ve Site’de erişim olanağı sunulan “Hounds: The Last Hope” isimli oyun (Kısaca: “Oyun” olarak anılacaktır) ve bununla bağlantılı dijital içerik veya veri, Site’de sunulan veya satışa konu edilen Oyun’la bağlantılı her nevi ürün ve/veya hizmetin (Kısaca: “İçerik” olarak anılacaktır) ve Kullanıcı ile Site’nin ve Oyun’un yayıncısı olan NETMARBLE EMEA LLC. (Kısaca “NETMARBLE” olarak anılacaktır) arasında Site’nin kullanılmasının ve/veya Oyun başta olmak üzere buradaki içeriklerden doğrudan veya dolaylı herhangi bir şekilde yararlanılmasının tabi olduğu sözleşmesel kullanım şartlarının belirlenmesi ve düzenlenmesidir.

 

Hounds Sitesi sadece eğlence amacıyla kullanılabilir. Site’nin ticari amaçlarla, gelir elde etmek maksadıyla veya diğer benzer bir hedefe matuf şekilde kullanımı mümkün değildir. Kullanıcı Site’de sunulan Oyun ve bağlantılı hizmet ve içerikleri sadece ticari olmayan şekilde ve kişisel kullanımın için kullanabileceğini kabul eder.

 

1.2. NETMARBLE, bu Sözleşme’nin içerdiği şartları Site’nin içeriğindeki değişiklikler, Oyun ve/veya bununla bağlantılı sunulan ürün veya hizmetlerde oluşan güncelleme, yeni ürün veya hizmet sunumu yahut buna benzer sebeplerle kısmen veya tamamen güncelleme yahut değiştirme hak ve yetkisini haiz olup bu gibi hallerde Sözleşme Site üzerinden Kullanıcı’ya güncel haliyle ve bilgilendirme yapılarak sunulacaktır.

 

1.3. Kullanıcı, NETMARBLE’ın bu bende konu şekilde yaptığı değişiklikleri veya güncellemeleri; NETMARBLE tarafından kendisine doğrudan bilgilendirmede bulunulmuş olması veya değişikliklerin yahut güncellemelerin vukuundan sonraki bir tarihte Site’ye erişim sağlaması veya buradaki herhangi bir içerikten doğrudan veya dolaylı şekilde yararlanmış olması halinde haberdar edilmediğini yahut mezkur değişikliklerin kendisine tatbikinin mümkün olmadığını / olmayacağını iddia, talep veya beyan edemez.

 

2. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 

2.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin tarafları NETMARBLE ve “Kullanıcı”dır.

  

2.2. Bu Sözleşme’de Kullanıcı ve NETMARBLE ayrı ayrı olarak ve tek başına “Kullanıcı” ve “NETMARBLE” şeklinde; birlikte ise “Taraflar” olarak anılır ve adlandırılır.

 

2.3. “Kullanıcı”: Hounds Sitesi’ne üye olarak veya üye olmaksızın erişim sağlayarak, Hounds Sitesi’nde sunulan Oyun ve bağlantılı herhangi bir ürün ve/veya hizmeti kısmen veya tamamen, geçici veya süreklilik arz eden bir şekilde; kendi adına ve hesabına yahut başka kişi veya kurumların nam ve/veya hesabına her ne suretle olursa olsun edinen veya yararlanan tüm gerçek veya tüzel kişileri ifade etmek amacıyla kullanılır. Kullanıcı sıfat, hak ve yükümlülükleri, yetkisiz erişim hali ayrık ve yukarıda tanzim edilen şartlara tabi olmak üzere değerlendirilir.

 

2.4. Kullanıcı’nın, Hounds Sitesi’ndeki Kullanıcı hesabının erişim bilgilerini veya diğer yetkilerini her ne suretle olursa olsun üçüncü bir kişiye geçici veya kalıcı bir şekilde kullandırma hakkı bulunmamaktadır. Buna aykırı kullanımların söz konusu olması halinde kendisine Kullanıcı hesabı kullandırılan kişi veya kişiler NETMARBLE tarafından tespit edilebilir ve bu durumda ilgili hesap kalıcı veya sürekli şekilde askıya alınarak kullanım sonlandırılabilir.

 

2.5. Kullanıcı dışındaki diğer kişilere hesap kullandırma eylemlerinin sonuçlarından hesap sahibi tek başına sorumludur. Böyle bir durumda başkasının Kullanıcı hesabını her ne suretle olursa olsun kısmen veya tamamen, geçici veya devamlı suretle kullanma eyleminde bulunan kişiler buna istinaden NETMARBLE’a karşı herhangi bir hak veya talep ileri süremez.

 

2.6. Yetkisiz erişim ve kullanımlar hukuka aykırı addedildikleri ölçüde yetkili resmi merciler nezdinde yasal yaptırımlara tabi tutulabilir.

 

2.7. Kullanıcı bir üste bende konu mezkur yasal yaptırım riskini bildiğini ve sonuçlarını hesabını kullandırdığı kişiler ile birlikte veya münferiden üstelendiğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı hesaplarını yetkisiz kullanan kişiler, bu Sözleşme kapsamında hesap sahipleri ile birlikte veya münferiden NETMARBLE’a karşı sorumludur fakat bu kimselerin bu Sözleşme’nin tarafı olduklarını iddia veya talep etmeleri mümkün değildir.

 

2.8. Yetkisiz erişim ve yetkisiz şekilde başkasına ait hesap kullanımı, kullanımı gerçekleştirene bu sözleşme anlamında Kullanıcı’ya tanınan hakları ve sıfatı sağlamaz. Aksine mezkur eylemleri icra edenler, NETMARBLE’a karşı bu Sözleşme’nin Kullanıcı’ya yüklediği yükümlülüklere tabi tutulacaklarını Kullanıcı ile birlikte kabul ve taahhüt etmiş addedilir.

 

2.9. İşbu Sözleşme Taraflar’ın arasında hiçbir suretle herhangi bir işbirliği ilişkisi,  herhangi bir ortaklık ilişkisi veya başka her ne ad altında olursa olsun NETMARBLE’dan Kullanıcı’ya herhangi bir hak devri sonucu doğuran hukuki muamele olarak vasıflandırılamaz.

 

3. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE YÜRÜRLÜĞÜ

 

3.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın, Hounds Sitesi’ne üye olarak veya üye olmaksızın, Site’de veya Site üzerinden erişim sağladığı Oyun başta olmak üzere herhangi bir NETMARBLE yayınına konu içeriğe hesap bilgisi oluşturarak veya oluşturmaksızın, işlem, ziyaret, üyelik vb. sürelerine bakılmaksızın erişim sağladığı andan itibaren hukuken Taraflar’ı bağlayıcı şekilde kurulmuş ve bu andan itibaren işbu Kullanıcı tarafından okunmuş, anlamış ve onaylamış addedilderek yürürlük kazanmış olur.

 

3.2. İşbu Sözleşme 3.1. hükmünde tanzim edilen şekilde ve anda kurulduktan sonra Kullanıcı’nın Site’ye erişim sağladığı zaman aralıkları ve süreleri dikkate alınmaksızın, Site’ye erişim sağlanarak Kullanıcı’nın Oyun ve bağlantılı diğer Site içeriklerinden her ne şekilde olursa olsun istifade ettiği süre boyunca hukuken bağlayıcı şekilde yürürlükte kalır.

 

3.3. Kullanıcı bu Sözleşme’nin yürürlüğünü sona erdirmek istemesi halinde bu durumu tarih belirterek ve varsa Kullanıcı hesabını kapattıktan sonra durumu NETMARBLE’a yazılı şekilde bildirerek ve bu andan itibaren Site’ye hiçbir suretle erişim sağlamamak şartıyla talep edebilir. NETMARBLE, Kullanıcı’nın, bu Sözleşme koşullarından herhangi birine kısmen veya tamamen aykırı şekilde bir eylem veya işleminin tespiti halinde Kullanıcı’nın hesap veya hesaplarını geçici veya kalıcı süreyle askıya alabileceği gibi Sözleşme’yi, hiçbir ödeme mükellefiyeti oluşmaksızın derhal ve bildirimsiz şekilde sonlandırabilir.

 

3.4. NETMARBLE, işbu Sözleşme’de, Hounds Sitesi’nde kullanılan teknolojiler, sunulacak olan yenilik ve iyileştirmeler, sunulacak olan Oyun’la bağlantılı yeni ürün ve içerikler, mevzuat değişikliklerinin zorunlu kıldığı yükümlülükler, güncellemeler, mevcut Oyun ve bağlantılı hizmet ve içeriklerde yapılacak kısmi ve bütünsel değişiklikler gibi sebeplerle oluşabilecek olan ihtiyaçların sonucunda ve dönemsel yahut periyodik olma zorunluluğu bulunmaksızın, zaman ve kısım sınırlandırması bulunmaksızın, kısmi veya bütünsel değişiklikler, tadiller, ekler, güncellemeler yapma hak ve yetkisini tek başına haizdir.

 

4. MÜLKİYET

 

4.1. www.houndsonline.com  ve Oyun başta olmak üzere bu Site’de sunulan her nevi hizmet ve içerik bizzat ve tek başına NETMARBLE EMEA LLC.’ye aittir.  

 

4.2. Hounds Sitesi’nden Kullanıcı tarafından NETMARBLE tarafından belirlenen ilke  ve kurallara uygun şekilde edinimi gerçekleştirilen hiçbir içerik Kullanıcı’ya bunların üzerinde mülkiyet hakkı vermez.  Kullanıcı’nın Site üzerinden erişim veya edinim sağladığı, yahut kullandığı Oyun başta olmak üzere her nevi içerik NETMARBLE’ın münhasır mülkiyetindedir. Bu bende konu her nevi içeriğin kullanım süreleri, geçerlilik süreleri ve kullanımının sonlandırılmasına ilişkin karar verme hak ve yetkisiz münhasıran NETMARBLE’a aittir.

 

4.3. Kullanıcı, Hounds Sitesi üzerinden edinimini gerçekleştirdiği Oyun ve diğer bağlantılı her nevi içerik, ürün veya hizmetin usulüne uygun edinilmiş olmak şartıyla kendisine sadece ilgili edinime konu unsuru kullanma hak ve yetkisini tanıyacağını bilir, kabul ve taahhüt eder.

 

4.4. Kullanıcı’nın, Hounds Sitesi’nden edindiği Oyun ve bağlantılı ürün, hizmet veya içeriklerin tamamı ilgili varlığın özelliklerine, tabi olduğu kullanım şartlarına, NETMARBLE tarafından belirlenecek olan ilkelere ve yasal düzenlemelere uygun şekilde kullanılmak zorundadır. Buna aykırı kullanımların NETMARBLE tarafından tespit edilmesi, sonlandırılması, aykırı kullanımı gerçekleştirenlerin haklarında yasal düzenlemelerin gerektirdiği ölçü ve usullere tabi işlemlerin yapılması mümkündür.

 

4.5. Kullanıcı’nın, Hounds Sitesi’nden edindiği Oyun başta olmak üzere her nevi içeriğin kullanım hakkı, ilgili içeriğin kullanım şartlarına tabi şekilde münhasıran edinimi gerçekleştiren Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı’nın bu bende konu şekilde edindiği içerikleri ticarete konu etmesi, gelir elde etme amacıyla kullanması, üçüncü kişilere kullandırması hallerinde NETMARBLE’a karşı ilgili içerikten ötürü herhangi bir talepte bulunması mümkün değildir.

 

4.6. Kullanıcı, Hounds Sitesi’nden edindiği Oyun başta olmak üzere her nevi içerikten sadece ilgili içeriğin sunulma ve edinilme amacıyla istifade eder. Kullanıcı’nın, bu bende konu şekilde edindiği içerikleri işlemesi, değiştirmesi, ayrıştırması, çoğaltması, kopyalaması ve benzeri şekillerde edinim amacı dışında istifade maksadına yönelik işlemlere tabi tutması bu Sözleşme’ye aykırılık olarak kabul edilir. Kullanıcı, mezkur eylemlerde bulunması halinde bu eylemlerin hukuka aykırı olarak değerlendirileceği ve ilgililer hakkında yasal inceleme, takip, soruşturma ve diğer işlem süreçlerinin tatbik edilebileceğini bilir ve kabul eder.

 

5. ERİŞİM SAĞLANAN DİĞER İÇERİKLERİN MÜLKİYETİ

 

5.1. Hounds Sitesi’nden üçüncü kişi veya kurumlara ait reklamlar dahil her nevi dijital ortam, web Sitesi, ürün veya içeriklere erişim sağlanması mümkün olabilir. Kullanıcı ise bu bende konu şekilde Site’den kendisine veya üçüncü kişilere ait içeriklere harici veya dahili şekilde erişim sağlanmasına yahut bunların Site üzerinden veya Kullanıcı hesaplarından yayınlanmasına yönelik eylem veya işlemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

5.2. Hounds Sitesi’nden hangi tür üçüncü kişi içeriğine erişim sağlanabileceğini süre ve konu sınırlaması olmaksızın NETMARBLE tek başına belirleme hak ve yetkisini haizdir.

 

5.3. Hounds Sitesi’nden erişim sağlanan reklamlar dahil üçüncü kişi içeriklerinin Site içinden veya Site dışından erişime, yönlendirmeye veya başka usullere tabi şekilde erişilebilir kılınması gibi tüm yöntem ve usuller bu bent kapsamında değerlendirilerek bu hususların tümüne dair tasarrufta bulunma yetkisi tek başına NETMARBLE’a aitttir. Ancak reklamlar dahil her nevi üçüncü kişi içeriğinden kaynaklanan sorumluluk, bunların tabi oldukları kullanım koşulları ve kullanım yahut erişimin yol açtığı her nevi sonuç sadece sahiplerinin sorumluluğundadır.

 

5.4. Hounds Sitesi’nden reklamlar vasıtasıyla olanlar dahil olmak üzere, erişim olanağı tanınan üçüncü kişi veya kurumlara ait içerik ve diğer fikri yahut öteki mülkiyet hakkına konu unsurların, içeriklerın veya yayınların kullanımından kaynaklanan mükellefiyet ve mülkiyet sahiplerine aittir.  

 

5.5. Hounds Sitesi’nden erişim sağlanan reklamlar dahil olmak üzere üçüncü kişilere ait içeriklere erişim sağlamak veya bunu kullanmamak Kullanıcı’nın tasarrufuna tabidir. Bu nevi erişim sağlanan üçüncü kişiye ait içeriklerin tabi olduğu kullanım koşulları sahiplerince belirlenir. NETMARBLE, Hounds Sitesi’nden erişim sağlanan reklamlar dahil üçüncü kişilere ait içeriklerin tabi olduğu kullanım koşullarına dair tasarruf ehliyetini haiz olmadığı gibi bu koşullara ilişkin veya bunlardan kaynaklanan hiçbir talep veya uyuşmazlık NETMARBLE’a karşı ileri sürülemez.

 

6. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SORUMLULUĞU

 

6.1. Hounds Sitesi üzerinden, Kullanıcı tarafından her ne suretle olursa olsun erişim sağlanan reklamlar dahil üçüncü kişi veya kurumlara ait olan bu bende konu içerik ve yayınlardan ötürü; NETMARBLE’a karşı Kullanıcı tarafından doğrudan, dolaylı, tek başına ve hak sahipleri ile birlikte herhangi bir şekilde talep veya dava yöneltilemez, sorumluluk tevcih edilemez. Kullanıcı, Site üzerinden her ne suretle olursa olsun erişim sağladığı reklamlar dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın 3. kişi veya kurumlara ait içerik ve yayınlardan kaynaklanan hiçbir hukuki sorumluluğunun NETMARBLE’a ait olmadığını bildiğini kabul ve taahhüt eder.

 

6.2. Kullanıcı, Hounds Sitesi’nden sunulan ve fikri mülkiyet, marka, tasarım ve diğer yasal düzenlemelerince korunan ve genel olarak telif hakları NETMARBLE’a ait olan Oyun ve bağlantılı diğer hizmet, içerik ve servislerden herhangi bir surette istifade ettiklerinde bu Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmiş; burada yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılacaklardır.

 

6.3. Bu Sözleşme’ye konu hükümleri veya Site’yi yahut Site içeriklerinin kullanım usullerini kabul etmeme iradesini haiz olan Kullanıcı’nın, Hounds Sitesi’nden ayrılması ve bu Site’de sunulan hizmetlerden veya ürünlerden istifade etmemesi ve bu yönde bir girişim yahut talepte bulunmaması gerekmektedir. Aksi durum Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye konu hükümleri kabul iradesini NETMARBLE’a iletmiş olduğu şeklinde kabul ve tatbik olunur.

 

6.4. Hounds Sitesi’nin Oyun ve diğer ilgili kısım ve bölümlerinden Kullanıcı’nın içerik oluşturup yayınlayabildiği forum, profil, blog, haber veya benzer içerik girişlerinin yapılmasından münhasıran ilgili içeriği oluşturan ve yayınlayan kişi veya kişiler tek başlarına ve tamamından sorumlu olup bu nevi içeriklerden ötürü NETMARBLE’a sorumluluk tevcih edilemez.

 

7. FİKRİ HAKLAR

 

7.1. NETMARBLE tarafından Oyun başta olmak üzere Site içeriklerinin Kullanıcılara arzında kullanılan markalar ve diğer işaretler yetkili bölgesel veya uluslararası resmi makamlar nezdinde tescil edilerek veya ayırt edici karakterleri ile kullanılmak suretiyle yahut kullanımla ayırt edicilik kazanmış şekilde NETMARBLE’ın münhasır mülkiyetindedir.

 

7.2. İşbu Sözleşme Kullanıcı’ya ve/veya diğer üçüncü kişilere NETMARBLE’ın münhasır mülkiyetinde olan 7.1. bendinde mezkur unsur ve işaretler üzerinde herhangi bir kısmi veya bütünsel hak sahipliği kazandırmaz, anılan hakların üzerinde sadece ilgili içerikle ilgili sınırlı kullanım hakkı tanır.

 

7.3. Kullanıcı, Hounds Sitesi’nden sunulan Oyun ve bağlantılı her nevi içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, oyun içi hesaplar, oyun içi ürünler, e-mail hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servislerin; Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Marka Hukuku, Patent Hukuku ve diğer ilgili yasalar ile korunmakta olduğunu ve bu bentte sayılan maddi ve gayrı maddi her nevi unsurların, varlıkların ve/veya sujelerin tamamının, bu Sözleşme’de sayılan istisnalar hariç olmak üzere, bizatihi ve münhasıran NETMARBLE’ın mülkiyetinde olduğu hakkında bilgilendirilmiş olarak buna aykırı eylem ve işlemlerde bulunmayacağını kabul eder.

 

7.4. NETMARBLE 7.1, 7.2, 7.3 bentlerinde sayılı tüm varlıkların üzerinde her nevi tek taraflı tasarruf hakkını haizdir.

 

7.5. NETMARBLE’ın Oyun kapsamında sunduğu tüm hizmetleri kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı, NETMARBLE’ın bu bende konu şekilde Site içerik ve hizmetlerinin sunumunu geçici veya kalıcı şekilde durdurması veya sonlandırması hallerine istinaden NETMARBLE’a karşı herhangi bir hakkının veya talepte bulunma yetkisinin bulunmadığını kabul eder.

 

7.6. Hounds Sitesi üzerinden sunulan Oyun ve bağlantılı içerik ve servislere, dönemsel olarak farklı log-in ve ödeme sistemleri entegre edilerek bu sistemler üzerinden bahsi geçen Oyun ve diğer içeriklere erişim sağlanabilir. Farklı sistemlere entegre sağlanması sağlanmaması, bu hususta değişiklik yapılması gibi konular bakımından karar verme yetkisi münhasıran NETMARBLE’a aittir. Kullanıcının bu bağlamda herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır. Farklı log-in ve ödeme sistemlerinin Oyun ve bağlantılı içerik ve servislere entegre edildiği hallerde, Kullanıcı ilgili sistemlerin Kullanıcı Şartlarına uymakla yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bahsi geçen Şartlara ilişkin veya bunlardan kaynaklanan hiçbir talep veya uyuşmazlık NETMARBLE’a karşı ileri sürülemez.

 

7.7. NETMARBLE bu Site’de sunulan Oyun ve bağlantılı hizmet veya içeriklerin sabit veya kesintisizliğini taahhüt etmemektedir. Bu durum NETMARBLE’ın Oyun ve bağlantılı diğer içerik ve hizmetlere dair işaretlerin veya markaların üzerindeki hak sahipliğini kısmen veya tamamen ortadan kaldıran bir husus olarak değerlendirilemez.

 

7.8. Hounds Sitesi’ndeki veya site üzerinden erişim sağlanan Oyun ve bununla bağlantılı her nevi yayın, içerik ve diğer unsurların bir kısmında veya tamamında geçici veya sürekli değişikliklerin yapılması durumunda Kullanıcıların NETMARBLE’a karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır.

 

7.9. Kullanıcı, bu maddede sayılan varlıkların ve bunlara ilişkin tasarrufta bulunma hak ve ehliyetinin tamamının NETMARBLE’ın tek başına mülkiyetinde olduğunu bilir ve kabul eder.

 

7.10. NETMARBLE tarafından sunulan Oyun ve/veya bununla doğrudan veya dolaylı bağlantılı diğer her nevi servis hizmetlerini kullanan, bunlardan istifade eden veya bunlara erişmeye çalışanlar kişisel her nevi girişim ve sorumluluklarının işbu bildirim ile farkında sayılacaklardır.

 

7.11 Kullanıcı, Sözleşme’nin yanı sıra bu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan Hounds Gizlilik İlkeleri’ni de kabul ettiklerini beyan eder. Böylece, Kullanıcı Oyun başta olmak üzere NETMARBLE içerik veya hizmetlerinden istifade ettikleri sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder; bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendilerinin sorumlu olacağını taahhüt eder; anılan sebeplerle hiçbir surette NETMARBLE’a rücu etme haklarının veya husumet tevcih etmelerinin bulunmayacağını kabul ederler.

 

7.12. Kullanıcı, Oyun başta olmak üzere her nevi NETMARBLE hizmet ve içeriklerini ihlal etmemeyi, boşluklardan yararlanmamayı, tersine mühendislik yapmamayı, kaynak koda çevirmemeyi, tersine çevirmemeyi ya da sair bir biçimde tahrif etmemeyi ya da bu konularda bir başkasını teşvik ve başkalarına yardım etmemeyi kabul eder.

 

8. ERİŞİM VE SINIRLANDIRILMASI

 

8.1. Oyun başta olmak üzere Hounds Sitesi’nin hizmet veya içeriklerinin Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme şartlarına aykırı kullanılması halinde NETMARBLE Kullanıcı’nın Site hizmet ve içeriklerine erişimini web Sitesi üzerinden geçici veya kalıcı olarak sonlandırma hakkını haizdir.

 

8.2. NETMARBLE’ın 8.1’deki şekilde bir tasarrufta bulunması halinde Kullanıcı’nın bu işleme mukabil herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda Hounds Sitesi üzerinden sunulan Oyun başta olmak üzere her nevi hizmet sırasında Kullanıcı’nın zilyetliğine giren lisanslar dahil her nevi materyalin Kullanıcı tarafından imha edilmesi yükümlülüğü Kullanıcı’ya aittir.

 

8.3. Kullanıcı, Site’de Oyun ve bağlantılı diğer içerik ve hizmetlerden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, Kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak NETMARBLE aleyhine veya NETMARBLE’a karşı herhangi bir talepte bulunamaz. Aksi durumun tespiti halinde NETMARBLE 8.1 maddesindeki şekilde işlem yapabilir.

 

8.4. Kullanıcı, Hounds Sitesi’nde sunulan Oyun ve diğer bağlantılı her nevi içeriklere erişim sağlamak amacıyla kullandığı hesap bilgilerinin ve hesap dahilinde oluşturulan sanal eşyanın, hesap bakiyesinin, hesap karakterinin ve diğer hesap özelliklerinin ticari yahut maddi bir değerinin bulunmadığını bilir ve kabul ederler. Bu bentte sayılan tüm varlıklar Kullanıcı’ya Site’nin amacı olan eğlence maksadıyla sunulur. Ticari kullanım gayesi içermez. Bahis, kumar vb yasa dışı amaçlarla kullanılamaz.

 

8.5. Kullanıcı, Hounds Sitesi’nde Oyun başta olmak üzere sunulan tüm içeriklerin ve ve bağlantılı her nevi hizmetlerin sonucu talih veya tesadüfe bağlı bir nitelik taşımadığını bilir ve kabul eder.

 

8.6. Kullanıcı, Hounds Sitesi’nde sunulan Oyun ve bağlantılı diğer tüm hizmet ve içeriklerin her birini tabi olduğu kullanım şart ve koşullarına uygun şekilde edineceğini taahhüt eder. Buna aykırı her nevi üçüncü taraf araç, program, yazılım veya unsurlarını kullanmamayı, Oyun ve bağlantılı diğer Site İçeriğine ilişkin “hack”, “hile”, “bot”, “hile dosyası”, “mod” ve veya otomasyon programları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Oyun ve bağlantılı diğer Site İçerikleri ile veya Oyun’un ve diğer Site İçeriğinin yazılım unsurlarından herhangi bir kısmıyla veya tamamıyla herhangi bir şekilde etkileşime giren yetkisiz üçüncü taraf programlarının veya yazılım ve NETMARBLE’ın arasındaki herhangi bir iletişimi engelleyen, taklit eden veya yönünü değiştiren veya Oyun ve bağlantılı diğer Site İçerikleri hakkındaki bilgileri kaydetmek için Oyun ve bağlantılı diğer Site İçerikleri tarafından kullanılan bellek alanlarını okuyarak Oyun ve bağlantılı diğer Site İçerikleri hakkında bilgi toplayan üçüncü taraf programlarını kullanmayacağını; aksi durumda NETMARBLE tarafından 8.1. bendindeki yaptırımlara tabi tutulabileceğini ve söz konusu eylem hukuka aykırı olduğu için hakkında yasal işlem başlatılabileceğini bildiğini kabul eder.

 

8.7. Hounds Sitesi üzerinden oynanan ve/veya indirilen Oyun ve diğer bağlantılı her nevi içerik veya kod yahut diğer unsur veya veriler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ve ilgili yasalar ile uluslararası sözleşmeler kapsamında ve burada anılan kullanım koşullarına tabi olarak kullanılacaktır. Buna aykırı her nevi kullanımın, sayılan düzenlemeler kapsamında cezai ve hukuki takibata konu edilebileceğini Kullanıcı bilir ve kabul eder.

 

9. KULLANICI BAĞLANTI VE DONANIMI

 

9.1. Hounds Sitesi tarafından sunulan Oyun ve bağlantılı diğer tüm içerik veya hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla Kullanıcı ve üyelerin gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir.

 

9.2. Erişim ve bağlantı için gerekli donanım ve bağlantı alt yapısına sahip olunması ve buna ilişkin gerekliliklerin temini Kullanıcı’nın yükümlülüğündedir.

 

Bu hususta NETMARBLE’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

9.3. İnternet bağlantısı ile ilgili olarak servis sağlayıcılardan, altyapıdan veya Kullanıcı’dan kaynaklanan her nevi aksaklık sadece Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

 

9.4. NETMARBLE tarafından sunulan hizmetlerden yararlanılması halinde, hizmetten yararlanma zamanı ve sıklığı NETMARBLE tarafından mevcut Kullanıcı sayısı, süresi ve diğer verilere göre tayin edilecektir.

 

9.5. Kullanıcı, Oyun başta olmak üzere NETMARBLE hizmet ve içeriklerinden yararlanırken kullandığı hesaplarının güvenliğinin temini için NETMARBLE tarafından sunulan mümkün olan en yüksek teknolojik tedbirlerden istifade edecektir.

 

9.6. Kullanıcı, hesaplarının güvenliğini sağlama mükellefiyeti bakımından ilk derecede ve doğrudan sorumlu olduğunu; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde NETMARBLE’a karşı herhangi bir talep hakkı bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

9.7. Hounds Sitesi’ndeki Oyun ve bağlantılı diğer içerik ve servislerin kullanımı, bunlar için gerekli ve uyumlu cihazları, internet erişimini ve ücretli olabilecek belli yazılımları gerekli kılabileceği gibi bu sayılanların belirli aralıklarla güncellenmesini ve/veya güncelleme durumunda sayılanların performansını etkileyebilir. Bu gibi sebep ve haller NETMARBLE’a karşı herhangi bir talepte bulunulması maksadıyla dayanak olarak değerlendirilemez.

 

10. SORUMSUZLUK

 

10.1. Oyun ve bununla bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile oyun hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan NETMARBLE sorumlu tutulamaz.

 

10.2. Site’de sunulan Oyun ve bağlantılı diğer içerik veya hizmetlerden istifade edildiği sırada; reklam, haksız rekabet, terör, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzel hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer oyuncuları tacize yönelik davranışlar içeren yahut Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar yasak ve işbu Sözleşme kurallarına aykırıdır. Kullanıcı, Oyun ve diğer bağlantılı Site hizmet ve içeriklerini; hukuka aykırı, rahatsız edici, tehditkar, zararlı, haksız fiil anlamına gelen, hakaret edici, iftira edici, suistimal edici, şiddet içeren, müstehcen, kaba, başkalarının özel hayatına müdahale eden, nefret içerikli, ırksal ya da etnik kimlikleri küçük düşürücü ya da diğer biçimlerde sakıncalı içeriklerin aktarılması, yüklenmesi, postalanması, e-posta ile gönderilmesi, iletilmesi, depolanması ya da başka biçimde erişime sunulması amaç ve şekillerinde kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

 

10.3. Kullanıcı’nın 10.2 bendine aykırı kullanım durumlarında Kullanıcı NETMARBLE tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile Oyun ve ilgili diğer hizmet veya içeriklere erişimden mahrum bırakılabilir ve varsa bu neviden Kullanıcı’nın yarattığı ilgili içerikleri NETMARBLE tarafından talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir.

 

10.4. NETMARBLE söz konusu yasalara aykırı içeriklerin ilgili hesaplardan veya Site içeriklerinden çıkarılması için ancak teknik imkanlarının elverdiği ölçüde sorumlu olup bu yöndeki uygulamalarından dolayı ilgili hesap sahibine karşı sorumsuzdur. Aynı sebeplerle Kullanıcı bilgileri savcılık makamlarına ve emniyet birimlerinde usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir.

 

10.5. Oyun ve bağlantılı diğer Site içerik ve hizmetlerini kullanmak için, Kullanıcı’nın bulunduğu ülke veya bölge bazında yürürlükte olan yasalar uyarınca bu hizmet ve içeriklerden yararlanmaktan, tarih bakımından hangi andan itibaren olduğu fark etmeksizin, men edilmiş olmasının sonuçlarından NETMARBLE sorumlu tutulamaz.

 

11. HESAP KULLANIMINDA GİZLİLİK

 

11.1. Kullanıcı, Oyun ve bağlantılı diğer Site hizmet ve içeriklerinden yararlanmak amacıyla sahibi olduğu hesaba erişim yetkilerini sağlayan bilgileri herhangi bir üçüncü kişi veya kurumla paylaşmama ve gizli tutma mükellefiyetinin tek başına sorumlusu olduğunu kabul eder; herhangi bir güvenlik ihlalini derhal NETMARBLE’a bildirmeyi taahhüt eder.

 

11.2. NETMARBLE, Kullanıcı hesabının yetkisiz kullanımından doğan zararlardan sorumlu değildir. Kullanıcı hesap erişim bilgilerini özenle kullanıp koruyacağını kabul eder.

 

11.3. Kullanıcı Hounds Sitesi’nde hesap açarken, herhangi bir şekilde kayıt yaparken ve Oyun ve diğer bağlantılı içerik ve hizmetleri kullanırken doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi; kayıt bilgilerini doğru ve eksiksiz tutmak için bunları güncellemeyi kabul eder.

 

11.4. Kullanıcı, NETMARBLE’ın, Kullanıcı hesaplarını işletmek için Kullanıcı’nın kayıt bilgilerini saklayabileceğini ve kullanabileceğini kabul eder. Kullanıcı, kendisinden başka bir kişi için, o kişinin izni olmaksızın, hesap oluşturamayacağını kabul eder, aksi durumun sonuçlarından bizatihi sorumlu tutulacağını taahhüt eder.

 

11.5. NETMARBLE, Kullanıcı’nın bu maddeye konu taahhütlerine aykırı işlem veya eylemlerinin tespiti halinde ilgili hesaba ve Kullanıcı’ya her nevi yasal teknolojik ve hukuki tedbirleri tatbik etmeye yetkilidir.

 

12. MUVAFAKAT

 

12.1. Hounds Sitesi ve bu Site tarafından sunulan Oyun ve bağlantılı diğer hizmet ve ürünlerle ilgili olarak NETMARBLE EMEA LLC. ve NETMARBLE'ın iş veya proje ortağı olan 3. kişi veya işletmeler tarafından Kullanıcı’ya, yeni ürünler/hizmetler, promosyonlar, kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirme ve tanıtımların e-mail ve/veya SMS yoluyla yahut bir diğer iletişim aracıyla yapılması Kullanıcı’nın yazılı muvafakati ile ve bilgisi ve kabulü dahilinde yapılır. Kullanıcı, NETMARBLE tarafından kendisine yapılan bu bende konu bildirim veya bilgilendirmeleri almak istememesi halinde Hounds Sitesi’nde bu amaçla tahsis edilmiş üyelik ve bildirimden ayrılma talebini NETMARBLE’a iletebilir.

 

12.2. Hounds Sitesi ve Kullanıcıları bu maddeye konu e-mail ve SMS bildirimlerinin veya tanıtımlarının kişisel verilerinin ihlali yahut hukuka aykırı depolanması, saldırgan reklam, haksız rekabet veya pazarlama mahiyeti arz etmeyecek şekilde kendi muvafakatleri ve rızaları ile yapıldığını Hounds Sitesi Oyun ve diğer bağlantılı içerik ve hizmetlerini kullanmakla kabul etmiş olurlar.

 

Site Kullanıcıları kendilerine bu bende konu şekilde yapılan bilgilendirme veya bildirimlerin devam eden bildirimler için sonlandırılmasını, ilgili bildirimde kendilerine sunulan "Bilgilendirme / Bildirim Listesinden Ayrılmak İstiyorum" seçeneğini işaretleyerek temin edebilirler.

 

13. TAZMİNAT VE RÜCU HAKKI

 

KULLANICI, İŞBU SÖZLEŞME’YLE, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK KULLANICININ HATASI İLE İLİŞKİLİ ŞEKİLDE VEYA KULLANICI’NIN OYUN VE DİĞER BAĞLANTILI SİTE İÇERİKLERİNİ KULLANIMINDAN YAHUT KÖTÜYE/HATALI KULLANIMINDAN KAYNAKLI BİÇİMDE; SİTE GİZLİLİK İLKELERİ VEYA DİĞER BELGE VE KURAL DÖKÜMANLARINI İHLAL ETMESİNDEN ÖTÜRÜ OLUŞAN HER NEVİ DAVALAR, İDDİALAR, ZARARLAR, KAYIPLAR, SORUMLULUKLAR VE MASRAFLARA KARŞI, BUNLARIN TAMAMININ BİZZAT VE TEK BAŞINA KENDİSİ TARAFINDAN KARŞILANACAĞINI VE NETMARBLE’I BU NEVİ GİDERLERDEN MUAF KILACAĞINI KABUL EDER.

 

14. GARANTİDEN MUAFİYET

 

14.1. NETMARBLE; SİTE, OYUN VE DİĞER BAĞLANTILI SİTE İÇERİKLERİNE DAİR KULLANICI’YA YÖNELİK OLARAK; AYIBA, ZAPTA, ÜÇÜNCÜ KİŞİ MÜLKİYETİNE, FİKRİ HAK SAHİPLİĞİNE, DEVAMLILIĞA, DOĞRULUĞUNA, GÜVENİLİRLİĞİNE, KALİTESİNE, KESİNTİSİZLİĞE, İÇERİĞİN OLDUĞUNDAN BAŞKA BİR VASFINA VEYA İÇERİĞİN VARLIĞININ VEYA YAYININ DEVAM ETTİĞİ SÜRENİN DIŞINDA KALAN ZAMAN DİLİMİNE DAİR HERHANGİ BİR TAAHHÜT VEYA GARANTİ VERMEZ.

 

14.2. NETMARBLE’İN SİTE, OYUN VE DİĞER SİTE İÇERİKLERİ BAKIMINDAN GARANTİ MUAFİYETİNE DAİR YUKARIDAKİ HÜKÜM, NETMARBLE’IN SAYILANLARA DAİR KASITLI EYLEMLERDE BULUNDUĞU, BULUNACAĞI, BU ŞEKİLDE HEDEFLER VE UYGULAMALAR GÖZETTİĞİ YAHUT GÖZETECEĞİ ŞEKLİNDE YORUMLANAMAZ.

 

15. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME

 

15.1. Hounds Sitesi’nden sunulan Oyun’la bağlantılı içeriklerin bir kısmı ücretli ve bir kısmı ücretsiz olabilir. İçeriklerden hangisinin, hangi şekilde, hangi süre boyunca, ne şekilde ücretlendirileceğini veya ücretsiz sunulacağını belirleme hak ve yetkisi NETMARBLE’a aittir. Hounds Sitesi üzerinden erişim sağlanan Oyun ve bağlantılı diğer içerik ve unsurlardan ücretsiz olanların, NETMARBLE’ın kararıyla veya NETMARBLE’ın ilgili İçeriğin temininde işbirliği yaptığı kişi veya kurumların taleplerinin neticesinde daha sonra ücretli şekilde sunulması mümkündür. Ücretli şekilde sunulan İçeriklerin de aynı şekilde daha sonra daha düşük ücretle veya ücretsiz şekilde sunulmasına dair karar alma yetkisi NETMARBLE’a aittir. NETMARBLE bu şekilde bir değişikliğin söz konusu olması halinde Kullanıcı’yı Site üzerinden yeterli zaman zarfı boyunca kalıcı olacak şekilde bilgilendirir.

 

15.2. NETMARBLE Oyun’la bağlantılı ücretli içeriklerin edinilmesinde Madde 7.6’da belirtildiği üzere Oyun’a farklı log-in ve ödeme sistemleri entegre edilmesine münhasıran karar verme yetkisine sahip olup dilediği zaman bu konuda değişiklik yapabilir. Farklı log-in ve ödeme sistemlerinin entegre edildiği hallerde, Kullanıcı ilgili sistemlerin Kullanıcı Şartlarına uymakla yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bahsi geçen Şartlara ilişkin veya bunlardan kaynaklanan hiçbir talep veya uyuşmazlık NETMARBLE’a karşı ileri sürülemez.

 

15.3. Hounds Sitesi üzerinden yapılan her nevi Kullanıcı işlemi ve bunların varsa işlem bedelleri Kullanıcı’nın tasarruf ve sorumluluğundadır.

 

15.4. Kullanıcı Site’den veya bağlantılı alternatif platformlardan sunulan ödeme işlemlerine ilişkin seçeneklerden kendisinin karar verdiği ve uygun bulduğunu kullanabilir. Kullanıcı’nın bu ödeme alternatifi seçeneğin tabi olduğu teknik ve prosedürel kurallara uygunluğunu sağlama mükellefiyeti bizatihi kendisine aittir. Hounds Sitesi’nden sunulan Oyun ile bağlantılı hizmet veya içeriklerin ücretlendirilmesi, ücretsiz şekilde sunulması veya ücretlerinde değişiklik yapılması hak ve yetkisi bizatihi NETMARBLE’a aittir.

 

15.5. Sanal Pos/Kredi Kartı ödeme seçeneği ile yapılan işlemler söz konusu olduğunda Kullanıcı’nın, ödeme sayfasında istenilen kredi kartı bilgileri, Site’den alışveriş yapan Kullanıcıların güvenliğinin en üst seviyede temin edilmesi amacıyla hiçbir şekilde www.houndsonline.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır.

 

15.6. Diğer bağlantılı alternatif sistemler kullanılmadığı müddetçe, Kullanıcı’nın bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemleri www.houndsonline.com ara yüzü üzerinden banka ve Kullanıcı bilgisayarı arasında gerçekleşmekte olup bu işlemlere ilişkin NETMARBLE tarafından sunulan hizmet burada açıklanan ile sınırlıdır.

 

15.7. Kullanıcı’nın tüm kredi kartı ve kişisel bilgileri, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile şifrelenmiştir. Bu şekilde, Kullanıcı’nın internet üzerindeki dolaşımlarında herhangi bir şekilde bu bilgilerin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir.

 

15.8. Hounds Sitesi’nden sunulan Oyun ile bağlantılı İçeriklerin edinim ve kullanımında kullanılan Credit ve varsa diğer satın alma araçlarının geçerlilik süreleri NETMARBLE tarafından belirlenir, değiştirilir ve düzenlenir.

 

15.9. Credit, Hounds Sitesi’nden sunulan Oyun ile bağlantılı içeriklerden ücretli olanların Kullanıcı tarafından Site’de ve/veya diğer bağlantılı alternatif platformlarda yer verilen usule uygun şekilde temin ve kullanımı mümkün olan Oyun’a özel, üçüncü kişi veya kurumlar tarafından ödeme aracı olarak kabul edilmeyen, elektronik veya sanal para vasfı bulunmayan bir NETMARBLE aracı olup; Credit’in geçerlilik süresi Kullanıcı tarafından edinildiği tarihten itibaren, Kullanıcı güvenliğinin sağlanması amacıyla, bir (1) yıldır. 

 

Kullanıcı tarafından edinildiği tarihten itibaren bir yıllık süre içinde aktive edilmeyen ve/veya kullanılmayan Credit bu süreden sonra aktive edilemez ve/veya kullanılamaz.

 

Bir yılık sürenin sonunda Kullanıcı, kullanılamaz hale gelen Credit’i yeniden aktive etmek ve kullanmak isterse bunun için ilgili Credit’in kendisi tarafından edinildiği tarihi, miktarı, süresinde kullanmama gerekçesini, Kullanıcı ve kimlik bilgilerini NETMARBLE’a yazılı şekilde sunarak aktivasyon talebinde bulunabilir. Bu şekilde bir talebin söz konusu olması halinde Kullanıcı talebini inceleyen NETMARBLE talep ve başvurunun uygun ve şüphe içermeyen bir vasıfta olduğunu tespit ederse talebi kabul edebilir. Kullanıcı’nın bu bende konu aktivasyon talebinde bulunma süresi, en geç, edinim tarihini takip eden 1 yıllık süreden sonraki 1 yıllık süredir.

 

15.10. Kullanıcı’nın Site’den ve/veya bağlantılı alternatif platformlar üzerinden yapacağı ödemelerden kaynaklanan zararlandırıcı sonuçların tazmin edilmesinden NETMARBLE mesul değildir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup işbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde NETMARBLE defter ve kayıtları münhasır delil vasfında olmak üzere kabul edilmiştir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kanunları tatbik edilir.

 

16. İÇERİK UYGUNLUĞU

 

16.1. Hounds Sitesi’ndeki veya Site üzerinden erişim sağlanan Oyun ve bağlantılı içerik ve diğer unsurların, Kullanıcı yaş gruplarına uygunluğunu denetlemek ve bu hususta karar vermek yetkisi oyunculara aittir. NETMARBLE, Hounds Sitesi’ndeki İçeriklerin yaş gruplarına gore uygunluğu hakkında bağlayıcı olmamak kaydıyla varsa yetkili resmi makamların yapmış olduğu değerlendirmeleri Kullanıcı ile paylaşabilir.

 

16.2. Kullanıcı’nın yaşının yasal rüşt sınırının altında olması halinde; Hounds Sitesi’ndeki Oyun ve bağlantılı İçeriklerden istifade etmeden evvel, yasal temsilcilerine ilgili Oyun ve bağlantılı İçerikleri bildirmesi, bunların kendi yaş grubu için uygunluğunu sorması ve onun onayı ile ilgili İçerikten yararlanması veya Oyun’u oynaması veya oynamaya devam etmesi önemle önerilmektedir.

 

16.3. Hounds Sitesi üzerinde sunulan Oyun ve bağlantılı diğer İçeriklerde kullanılmak üzere edinilen her nevi aracın satış ve ediniminde işlem yapan Kullanıcı’nın gerekli yasal rüştü haiz olması hukuki bir gereklilik olup bu gereği yerine getiremeyenlerin yasal temsilcilerinin izni ve gözetimi ile ilgili işlem ve edinimi gerçekleştirmeleri önerilmekte ve ilgili işlemler bu şekilde icra edilmiş olarak kabul edilmektedir.

 

16.4. Hounds Sitesi’nden sunulan Oyun ve bağlantılı diğer içerik ve hizmetlerden ötürü Kullanıcı’nın diğer kişi veya kurumlar ile arasındaki hiç bir nevi hukuki ilişkinin yahut taahhüdün garanti edilmesi söz konusu olmayıp bu şekilde bir yorumlama biçimi NETMARBLE tarafından reddedilmektedir. NETMARBLE, Kullanıcıların Site ile ilgili uhdelerinde bulundurdukları her nevi verinin güvenliğinin sistemsel temini bakımından elinden gelen özen ve çabayı sergiler. Ancak bu durum NETMARBLE’ın Kullanıcı hesaplarından, hesap erişim bilgilerinin güvenliğinden ve diğer Site içeriklerinden her hal ve şart altında tek başına sınırsız sorumluluğunun bulunduğu şeklinde yorumlanamaz.

 

17. BAŞLIKLAR VE YORUM

 

İşbu Sözleşme’de kullanılan madde başlıklarına sadece okuma ve anlaşılma kolaylığı sağlanması amacıyla yer verilmiştir. Madde başlıkları Sözleşme’nin yorumlanmasında dikkate alınmaz ve başka herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz.

 

18. KISMİ GEÇERSİZLİK

İşbu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz bulunması halinde, söz konusu hüküm tarafların niyetini etkileyecek şekilde müsaade edilen en son dereceye kadar söz konusu hükmü uygulanabilir kılmak için gerektiği ölçüde yeniden düzenlenecektir ve işbu Sözleşme’nin kalan kısmı bundan etkilenmeden tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.  Ancak ilgili hükmün yeniden düzenlenemeyeceğinin tespit edilmesi durumunda ilgili hükmün bu şartlardan ayrılabilir olduğu kabul edilecek ve geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

 

19. SINIRLANDIRILMIŞ SORUMLULUK BEYANI

 

19.1. NETMARBLE, ZAMAN VE SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜLÜK SÜRESİ İLE SINIRLI OLMAKSIZIN; HİÇBİR HAL VE ŞART ALTINDA, AKDİ, HAKSIZ FİİL NİTELİĞİNDE, OBJEKTİF SORUMLULUK VEYA DİĞER HİÇBİR HUKUKİ SORUMLULUK DÜZENLEMESİNE VEYA PRENSİBİNE DAYANILARAK; NETMARBLE’IN İLGİLİ ZARARLARIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞINDAN HABERDAR OLDUĞU VEYA HABERDAR OLMASI GEREKTİĞİ DURUMLARDA DAHİ VE/VEYA BU ŞEKİLDE BİR İDDİA VEYA TALEPTE BULUNULARAK; HOUNDS SİTESİ’NİN, OYUN VE BAĞLANTILI DİĞER İÇERİKLERİNİN, KULLANICI TARAFINDAN KULLANIMI VEYA YANLIŞ KULLANIMINDAN KAYNAKLI HER NEVİ DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, SONUÇ ODAKLI, KİŞİSEL, CEZAİ VEYA ÇOKLU ZARAR TAZMİNATLARINDAN; HER TÜR AĞIR İHMALDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN VE SONUÇLARDAN ÖTÜRÜ KULLANICI’YA VEYA KULLANICI İLE OLAN İRTİBATINDAN NEŞET EDEN HER NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

 

19.2. KULLANICI, BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞU HAK VE YETKİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İHLALİ HALİNDE BU İHLALDEN ÖTÜRÜ, İHLAL EYLEMİNDE BULUNANLARA MUKABİL DAVA İKAME ETME VEYA ŞİKAYETTE BULUNMA HAKKINI HAİZDİR. BU GİBİ DURUMLARDA NETMARBLE, KULLANICI’YI, RESMİ MAKAM VE MERCİLER NEZDİNDE İLGİLİ HAKKININ VEYA YETKİSİNİN DAYANAĞI OLAN VARSA UHDESİNDEKİ DİJİTAL VERİ VE DELİLLERİN, YASAL SAKLAMA SÜRESİ İÇİNDE VE RESMİ MAKAM VEYA MERCİLER TARAFINDAN TALEP EDİLMESİ ŞARTIYLA, BUNLARI SUNARAK, HER ZAMAN DESTEKLER.

 

19.3. KULLANICI, HİÇ BİR HAL VE ŞART ALTINDA NETMARBLE’A KARŞI, VARSA İLGİLİ DAYANAK EYLEMİN VEYA İHLALİN KONU EDİLDİĞİ TALEPLERİNDE BİREL İŞLEM İÇİN TEKİL ÖDEME MEBLAĞINDAN DAHA FAZLA BİR MEBLAĞI TALEP EDEMEZ.

 

20. MÜCBİR SEBEPLERİN ETKİSİ

 

NETMARBLE, mücbir sebepler, doğal afetler, savaş, terör saldırıları, ayaklanma, ambargo, mülki veya askeri idarelerin uygulamaları, yangın, sel, kaza, grev veya ulaşım imkanlarının kısıtlanması, yakıt, enerji, işgücü veya malzeme sıkıntıları gibi NETMARBLE’ın kontrolü dışında oluşan ve önceden tahmin edilmesi pek güç sebep ve olaylar nedeniyle işbu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememesi dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın NETMARBLE’ın kontrolü dışında meydana gelen olaylardan dolayı gecikmelerden veya işbu Sözleşme’yi ifa edememekten sorumlu olmayacaktır.

 

21. TEMLİK ve NAKİL

 

21.1. Kullanıcı, bu Sözleşme kapsamında veya Hounds Sitesi’nde sunulan Oyun ve diğer bağlantılı hizmet veya içeriklerin üzerinde doğrudan veya dolaylı şekilde uhdesinde bulundurduğu hiçbir hak veya yetkiyi, bunlarla ilgili elde bulundurma dayanağının varsa bile mülkiyet vasfı bulunması dikkate alınmaksızın, NETMARBLE’ın yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü kişi veya kurumlara devredemez.

 

21.2. NETMARBLE, bu Sözleşme kapsamında tanzim olunan veya Oyun ve diğer bağlantılı Site İçerikleri ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut borçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile üçüncü kişi veya kurumlara devir veya temlik yahut nakil edebilir.

 

22. YETKİ

 

NETMARBLE ile Kullanıcıları arasında NETMARBLE tarafından sunulan Oyun ve bağlantılı diğer hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

23. SÖZLEŞMENİN ETKİSİNİN YORUMLANMASI

 

İşbu Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından kabul edilmesi, NETMARBLE ve Kullanıcı arasında akdedilerek tatbik edilmesi veya Kullanıcı’nın Hounds Sitesi’ni veya Oyun veya diğer bağlantılı İçeriklerini kullanması Kullanıcı ve NETMARBLE arasında herhangi bir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya temsilcilik ilişkisi yaratmaz; bu şekilde bir yoruma mesnet gösterilemez. İşbu Sözleşme, taraflarının arasında varsa daha evvel akdedilen diğer akdi ilişkileri, bu Sözleşme hükümleri ile çatışmadığı ölçüde etkilemez.

 

24. FERAGAT EDİLMEZLİK

 

NETMARBLE’ın işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü uygulamaması, hiçbir durumda ilgili hükümden şu anda veya gelecekte feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacak veya hiçbir şekilde taraflardan herhangi birinin ilgili hükmü veya diğer hükümlerden herhangi birini uygulama hakkını etkilemeyecektir.

 

NETMARBLE’ın işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünden veya şartından kesin olarak feragat etmesi söz konusu hükme veya şarta gelecekte uygun hareket etme yükümlülüğünden de feragatini teşkil etmez.

 

YUKARIDAKİ KULLANIM ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ’Nİ OKUMUŞ VE ANLAMIŞ OLDUĞUNUZU KABUL VE BEYAN EDİYOR VE AŞAĞIDAKİ “KABUL EDİYORUM” DÜĞMESİNE TIKLAYARAK VE/VEYA HOUNDS SİTESİ’NDE YER ALAN OYUN VE BAĞLANTILI DİĞER İÇERİK VEYA HİZMETLERDEN HERHANGİ BİRİNİ KULLANARAK VEYA BU SAYILANLARA ERİŞİM SAĞLAYARAK İŞBU SÖZLEŞME’NİN ŞARTLARINA TABİ OLDUĞUNUZU KABUL ETMİŞ OLUYORSUNUZ.