Kullanıcı Sözleşmesi

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1. İşbu Sözleşmenin konusu;

WWW.WITHBUFF.COM sitesinde (Kısaca: “Site” olarak anılacaktır) yayınlanan, yer verilen, NETMARBLE EMEA LLC.’a ait veya NETMARBLE dışındaki 3. kişi veya kurumlara ait her nevi oyun, ortam ve platformların kullanım şartlarını; bu oyun, ortam veya platformlara erişim sağlayan BUFF LOG IN sisteminin kullanılması ile erişim sağlanması olanağı sunulan her nevi oyun ve dijital içerik veya veri ile Site’de sunulan veya satışa konu edilen her nevi ürün ve/veya hizmetin (Kısaca: “İçerik” olarak anılacaktır) ve bu işlemlerin tesis edilmesinde kullanılan siteye entegre 3. kişilere ait ödeme sistem alt yapılarının tabi olduğu kullanım koşulları ile Kullanıcı ile Sitenin yayıncısı olan Netmarble EMEA FZ LLC (Kısaca “NETMARBLE” olarak anılacaktır) arasında Sitenin ve/veya buradaki hizmet ve içeriklerin kullanılmasının veya buradaki içeriklerden doğrudan veya dolaylı herhangi bir şekilde yararlanılmasının tabi olduğu sözleşmesel kullanım şartlarının belirlenmesi ve düzenlenmesidir.

WWW.WITHBUFF.COM SİTESİ KULLANICILARINA, ZAMANA VE 3. KİŞİLERLE NETMARBLE ARASINDAKİ SÖZLEŞMESEL İLİŞKİLERE GÖRE DEĞİŞKENLİK ARZ EDEBİLECEK ŞEKİLDE, NETMARBLE TARAFINDAN YAYINLANAN VEYA 3. KİŞİ VEYA KURUMLAR TARAFINDAN KENDİLERİNE AİT ORTAM VE ALT YAPILAR ARACILIĞI İLE YAYINLANAN OYUNLARA BUFF LOG IN SİSTEMİ İLE ERİŞİM SAĞLAMA, BUFF SİTESİNDEKİ ÖDEME SİSTEM ALT YAPI VE ENTEGRASYONLARINI KULLANAN ÖDEME YAPMA HİZMET ALT YAPISINI VE İÇERİĞİNİ SUNAR.

BUFF SİTESİ KURAL OLARAK BİR OYUN PORTALI OLMAYIP KULLANCILARA SUNULAN HİZMET BUFF LOG IN SİSTEMİ İLE BUFF’UN ANLAŞMALI OLDUĞU OYUN VE ORTAMLARDA BULUNAN KULLANICI HESAPLARINA ERİŞİM SAĞLANMASI VE BUFF’UN ANLAŞMALI OLDUĞU ÖDEME SİSTEM ALT YAPILARININ BUFF İLE ENTEGRE EDİLDİKLERİ SÜRE VE ŞARTLARA TABİ OLARAK KULLANICIYA KULLANDIRILMASINDAN İBARETTİR. BU SEBEPLE KULLANICININ BUFF LOG IN SİSTEMİ İLE ERİŞİM SAĞLADIĞI HESAPLARIN AİT OLDUĞU ÜRÜN VEYA HİZMET PLATFORMLARINDA KULLANICIYA SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETLERİN KALİTESİ, AYIPLARI, İÇERİĞİ, ERİŞİLEBİLİRLİĞİ, SÜREKLİLİĞİ, KALİTESİ, NİTELİĞİ VB DİĞER HİÇBİR ÖZELLİĞİ VE/VEYA VASFI NETMARBLE’IN TEKEFFÜL VEYA SORUMLULUĞU ALTINDA DEĞİLDİR.

WITHBUFF Sitesi sadece eğlence, eğlence ürünlerine yahut dijital oyun yayınlarının yapıldığı bağımsız web sayfası, web ortamı ve platformlarına erişim sağlanması ve bu ortam ve içeriklerden yararlanılması amacıyla WITHBUFF’a entegre ödeme sistemi alt yapılarının sunduğu hizmetlerden yararlanılması amacıyla kullanılabilir.

Sitenin kullanıcı tarafından ticari amaçlarla, gelir elde etmek maksadıyla veya diğer benzer bir hedefe matuf şekilde kullanımı mümkün değildir.

Kullanıcı, SİTE hizmet ve içeriklerini sadece ticari olmayan şekilde ve kişisel kullanımın için kullanabileceğini kabul eder.

1.2. NETMARBLE, bu Sözleşmenin içerdiği şartları, Sitenin içeriğindeki değişiklikleri, sunulan ürün veya hizmetlerde oluşan güncelleme, yeni ürün veya hizmet sunumunu yahut buna benzer sebeplerle kısmen veya tamamen güncelleme yahut değiştirme hak ve yetkisini haiz olup bu gibi hallerde Sözleşme Site üzerinden Kullanıcıya güncel haliyle ve bilgilendirme yapılarak sunulacaktır.

1.3. Kullanıcı, NETMARBLE’ın bu bende konu şekilde yaptığı değişiklikleri veya güncellemeleri; NETMARBLE tarafından kendisine doğrudan bilgilendirmede bulunulmuş olması veya değişikliklerin yahut güncellemelerin vukuundan sonraki bir tarihte Siteye erişim sağlaması veya buradaki herhangi bir içerikten doğrudan veya dolaylı şekilde yararlanmış olması halinde haberdar edilmediğini yahut mezkur değişikliklerin kendisine tatbikinin mümkün olmadığını / olmayacağını iddia, talep veya beyan edemez.

 

2. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

2.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin tarafları Netmarble EMEA LLC. ve “Kullanıcı”dır.  BU SÖZLEŞME BUFF SİSTEMİNE ENTERGRE 3. KİŞİLERE AİT VE BUFF ÜZERİNDEN ERİŞİM SAĞLANAN HER NEVİ İÇERİK, ORTAM, ÜRÜN VE ÖDEME ALT YAPISI SAHİPLERİNİN KULLANICILARLA ARASINDAKİ İLİŞKİLERE MAHİYETİNE UYGUN DÜŞTÜĞÜ ÖLÇÜDE SADECE KIYASEN UYGULANABİLİR.

2.2. Bu sözleşmede Kullanıcı ve NETMARBLE ayrı ayrı olarak ve tek başına “Kullanıcı” ve “NETMARBLE” şeklinde; birlikte ise “Taraflar” olarak anılır ve adlandırılır.

2.3. “Kullanıcı”: Siteye üye olarak veya üye olmaksızın erişim sağlayarak, Sitede sunulan herhangi bir ürün ve/veya hizmeti kısmen veya tamamen, geçici veya süreklilik arz eden bir şekilde; kendi adına ve hesabına yahut başka kişi veya kurumların nam ve/veya hesabına her ne suretle olursa olsun edinen veya yararlanan tüm gerçek veya tüzel kişileri ifade etmek amacıyla kullanılır.

Kullanıcı sıfat, hak ve yükümlülükleri, yetkisiz erişim hali ayrık ve yukarıda tanzim edilen şartlara tabi olmak üzere değerlendirilir.

2.4. Kullanıcının, Sitedeki veya Site üzerinden BUFF LOG IN ile Netmarble veya 3. kişilerce yayınlanan hizmet veya içerikler ile bunların bulunduğu platform veya ortamlara veya Siteye entegre ödeme sistem alt yapılarına erişim sağlamak amacıyla kullandığı / kullanacağı Kullanıcı Hesabının erişim bilgilerini veya diğer yetkilerini her ne suretle olursa olsun üçüncü bir kişiye geçici veya kalıcı bir şekilde kullandırma hakkı bulunmamaktadır. Buna aykırı kullanımların söz konusu olması halinde kendisine Kullanıcı Hesabı kullandırılan kişi veya kişiler NETMARBLE veya ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılar tarafından tespit edilebilir ve bu durumda ilgili hesap kalıcı veya sürekli şekilde askıya alınarak kullanım sonlandırılabilir.

2.5. Kullanıcı dışındaki diğer kişilere hesap kullandırma eylemlerinin sonuçlarından hesap sahibi tek başına sorumludur. Böyle bir durumda başkasının Kullanıcı hesabını her ne suretle olursa olsun kısmen veya tamamen, geçici veya devamlı suretle kullanma eyleminde bulunan kişiler buna istinaden NETMARBLE ve/veya Site üzerinden sunulan içerik ve hizmet sağlayıcı 3. kişi veya kurumlara karşı herhangi bir hak veya talep ileri süremez.

2.6. Yetkisiz erişim ve kullanımlar hukuka aykırı addedildikleri ölçüde yetkili resmi merciler nezdinde yasal yaptırımlara tabi tutulabilir.

2.7. Kullanıcı bir üst bende konu mezkur yasal yaptırım riskini bildiğini ve sonuçlarını hesabını kullandırdığı kişiler ile birlikte veya münferiden üstelendiğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı hesaplarını yetkisiz kullanan kişiler, bu sözleşme kapsamında hesap sahipleri ile birlikte veya münferiden NETMARBLE’a ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara karşı sorumludur fakat bu kimselerin bu sözleşmenin tarafı olduklarını iddia veya talep etmeleri mümkün değildir.

2.8. Yetkisiz erişim ve yetkisiz şekilde başkasına ait hesap kullanımı, kullanımı gerçekleştirene bu sözleşme anlamında “Kullanıcı”ya tanınan hakları ve sıfatı sağlamaz. Aksine mezkur eylemleri icra edenler, NETMARBLE’a ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara karşı bu sözleşmenin Kullanıcıya yüklediği yükümlülüklere tabi tutulacaklarını Kullanıcı ile birlikte kabul ve taahhüt etmiş addedilir.

2.9. İşbu Sözleşme tarafların arasında hiçbir suretle herhangi bir işbirliği ilişkisi, herhangi bir ortaklık ilişkisi veya başka her ne ad altında olursa olsun NETMARBLE’dan Kullanıcıya herhangi bir hak devri sonucu doğuran hukuki muamele olarak vasıflandırılamaz.

 

3. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE YÜRÜRLÜĞÜ

3.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcının, Siteye ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara üye olarak veya üye olmaksızın, Sitede veya Site üzerinden erişim sağladığı herhangi bir içerik ve hizmete hesap bilgisi oluşturarak veya oluşturmaksızın, işlem, ziyaret, üyelik vb. sürelerine bakılmaksızın erişim sağladığı andan itibaren hukuken Tarafları bağlayıcı şekilde kurulmuş ve bu andan itibaren işbu Kullanıcı tarafından okunmuş, anlamış ve onaylamış addedilderek yürürlük kazanmış olur.

3.2. İşbu sözleşme 3.1. hükmünde tanzim edilen şekilde ve anda kurulduktan sonra Kullanıcının Siteye ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait hizmet veya içeriklere erişim sağladığı zaman aralıkları ve süreleri dikkate alınmaksızın, sayılanlara erişim sağlanarak Kullanıcının Site içeriklerinden her ne şekilde olursa olsun istifade ettiği süre boyunca hukuken bağlayıcı şekilde yürürlükte kalır.

3.3. Kullanıcı bu Sözleşmenin yürürlüğünü sona erdirmek istemesi halinde bu durumu tarih belirterek ve varsa Kullanıcı hesabını kapattıktan sonra durumu NETMARBLE’e yazılı şekilde bildirerek ve bu andan itibaren Siteye hiçbir suretle erişim sağlamamak şartıyla talep edebilir. NETMARBLE, Kullanıcının, bu Sözleşme koşullarından herhangi birine kısmen veya tamamen aykırı şekilde bir eylem veya işleminin tespiti halinde Kullanıcının hesap veya hesaplarını geçici veya kalıcı süreyle askıya alabileceği gibi Sözleşmeyi, hiçbir ödeme mükellefiyeti oluşmaksızın derhal ve bildirimsiz şekilde sonlandırabilir.

3.4. NETMARBLE, işbu sözleşmede, Sitede kullanılan teknolojiler, sunulacak olan yenilik ve iyileştirmeler, sunulacak olan yeni ürün ve içerikler, mevzuat değişikliklerinin zorunlu kıldığı yükümlülükler, güncellemeler, mevcut ürün, hizmet ve içeriklerde yapılacak kısmi ve bütünsel değişiklikler gibi sebeplerle oluşabilecek olan ihtiyaçların sonucunda ve dönemsel yahut periyodik olma zorunluluğu bulunmaksızın, zaman ve kısım sınırlandırması bulunmaksızın, kısmi veya bütünsel değişiklikler, tadiller, ekler, güncellemeler yapma hak ve yetkisini tek başına haizdir.

 

4. MÜLKİYET

4.1. Siteden sunulan her nevi hizmet ve içerik, Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait olanlar hariç olmak üzere, bizzat ve tek başına Netmarble EMEA FZ LLC.’ye aittir.  

4.2. Siteden Kullanıcı tarafından NETMARBLE tarafından belirlenen ilke ve kurallara uygun şekilde edinimi gerçekleştirilen hiçbir içerik Kullanıcıya bunların üzerinde mülkiyet hakkı vermez.  Kullanıcının Site üzerinden erişim veya edinim sağladığı, yahut kullandığı her nevi içerik,  Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait hizmet veya içerikler hariç olmak üzere, NETMARBLE’ın münhasır mülkiyetindedir. Bu bende konu her nevi içeriğin kullanım süreleri, geçerlilik süreleri ve kullanımının sonlandırılmasına ilişkin karar verme hak ve yetkisiz münhasıran NETMARBLE’a ait olup Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait hizmet veya içeriklere dair mezkur yetkiler ise hak sahiplerine ve bunların NETMARBLE ile aralarındaki sözleşmelerin izin verdiği ölçüde NETMARBLE’a aittir.

4.3. Kullanıcı, Site üzerinden edinimini gerçekleştirdiği her nevi içerik, ürün veya hizmetin usulüne uygun edinilmiş olmak şartıyla kendisine sadece ilgili edinime konu unsuru kullanma hak ve yetkisini tanıyacağını bilir, kabul ve taahhüt eder.

4.4. Kullanıcının, Siteden ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait hizmet veya içeriklerden edindiği ürün, hizmet veya içeriklerin tamamı ilgili varlığın özelliklerine, tabi olduğu kullanım şartlarına, NETMARBLE tarafından belirlenecek olan ilkelere ve yasal düzenlemelere uygun şekilde kullanılmak zorundadır. Buna aykırı kullanımların NETMARBLE ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlar tarafından tespit edilmesi, sonlandırılması, aykırı kullanımı gerçekleştirenlerin haklarında yasal düzenlemelerin gerektirdiği ölçü ve usullere tabi işlemlerin yapılması mümkündür.

4.5. Kullanıcının, NETMARBLE Sitesinden ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait olup edindiği her nevi içeriğin kullanım hakkı, ilgili içeriğin kullanım şartlarına tabi şekilde münhasıran edinimi gerçekleştiren Kullanıcıya aittir. Kullanıcının bu bende konu şekilde edindiği içerikleri ticarete konu etmesi, gelir elde etme amacıyla kullanması, üçüncü kişilere kullandırması hallerinde NETMARBLE’a ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara karşı ilgili içerikten ötürü herhangi bir talepte bulunması mümkün değildir.

4.6. Kullanıcı, NETMARBLE Sitesinden edindiği ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait olup Site üzerinden erişim sağlayarak bu sayılanlardan edindiği, her nevi içerikten sadece ilgili içeriğin sunulma ve edinilme amacıyla istifade eder. Kullanıcının, bu bende konu şekilde edindiği içerikleri işlemesi, değiştirmesi, ayrıştırması, çoğaltması, kopylaması ve benzeri şekillerde edinim amacı dışında istifade maksadına yönelik işlemlere tabi tutması bu Sözleşme’ye aykırılık olarak kabul edilir. Kullanıcı, mezkur eylemlerde bulunması halinde bu eylemlerin hukuka aykırı olarak değerlendirileceği ve ilgililer hakkında yasal inceleme, takip, soruşturma ve diğer işlem süreçlerinin tatbik edilebileceğini bilir ve kabul eder.

 

5. ERİŞİM SAĞLANAN DİĞER İÇERİKLERİN MÜLKİYETİ

5.1. NETMARBLE Sitesinden, Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara üçüncü kişi veya kurumlara ait içeriklere, ürünlere, hizmetlere veya reklamlar dahil her nevi dijital ortam, web Sitesi, ürün veya içeriklere erişim sağlanması mümkün olabilir. Kullanıcı ise bu bende konu şekilde Site’den kendisine veya üçüncü kişilere ait içeriklere harici veya dahili şekilde erişim sağlanmasına yahut bunların Site üzerinden veya Kullanıcı hesaplarından yayınlanmasına yönelik eylem veya işlemlerde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.2. Siteden hangi tür üçüncü kişi içeriğine erişim sağlanabileceğini süre ve konu sınırlaması olmaksızın NETMARBLE tek başına belirleme hak ve yetkisini haizdir.

5.3. NETMARBLE Sitesinden erişim sağlanan reklamlar dahil üçüncü kişi hizmet, ürün veya içeriklerinin Site içinden veya Site dışından erişime, yönlendirmeye veya başka usullere tabi şekilde erişilebilir kılınması gibi tüm yöntem ve usuller bu bent kapsamında değerlendirilerek bu hususların tümüne dair tasarrufta bulunma yetkisi tek başına NETMARBLE’a aitttir. Ancak reklamlar dahil her nevi üçüncü kişi içeriğinden kaynaklanan sorumluluk, bunların tabi oldukları kullanım koşulları ve kullanım yahut erişimin yol açtığı her nevi sonuç sadece sahiplerinin sorumluluğundadır.

5.4. NETMARBLE Sitesinden reklamlar vasıtasıyla olanlar dahil olmak üzere, erişim olanağı tanınan üçüncü kişi veya kurumlara ait içerik ve diğer fikri yahut öteki mülkiyet hakkına konu unsurların, içeriklerın veya yayınların kullanımından kaynaklanan mükellefiyet ve mülkiyet sahiplerine aittir.  

5.5. NETMARBLE Sitesinden erişim sağlanan reklamlar dahil olmak üzere üçüncü kişilere ait içeriklere erişim sağlamak veya bunu kullanmak veya kullanmamak Kullanıcının tasarrufuna tabidir. Bu nevi erişim sağlanan üçüncü kişiye ait içeriklerin tabi olduğu kullanım koşulları sahiplerince belirlenir. NETMARBLE, Siteden erişim sağlanan reklamlar dahil üçüncü kişilere ait her nevi ürün, sistem veya içeriklerin tabi olduğu kullanım koşullarına dair tasarruf ehliyetini haiz olmadığı gibi bu koşullara ilişkin veya bunlardan kaynaklanan hiçbir talep veya uyuşmazlık NETMARBLE’a karşı ileri sürülemez.

 

6. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SORUMLULUĞU

6.1. NETMARBLE Sitesi üzerinden, Kullanıcı tarafından her ne suretle olursa olsun erişim sağlanan reklamlar dahil üçüncü kişi veya kurumlara ait olan bu bende konu içerik ve yayınlardan ötürü; NETMARBLE’e karşı Kullanıcı tarafından doğrudan, dolaylı, tek başına ve hak sahipleri ile birlikte herhangi bir şekilde talep veya dava yöneltilemez, sorumluluk tevcih edilemez. Kullanıcı, Siteden, her ne suretle olursa olsun erişim sağladığı reklamlar dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın her nevi 3. kişi veya kurumlara ait içerik, ürün, hizmet veya yayınlardan kaynaklanan hiçbir hukuki sorumluluğunun NETMARBLE’e ait olmadığını bildiğini kabul ve taahhüt eder.

6.2. Kullanıcı, Siteden sunulan ve fikri mülkiyet, marka, tasarım ve diğer yasal düzenlemelerince korunan ve genel olarak telif hakları NETMARBLE’e ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait olan hizmet, oyun, içerik ve diğer servislerden herhangi bir surette istifade ettiklerinde bu Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmiş; burada yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılacaklardır.

6.3. Bu Sözleşmeye konu hükümleri veya Site’yi yahut Site içeriklerinin ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait ürün, hizmet veya içeriklerin kullanım usullerini kabul etmeme iradesini haiz olan Kullanıcının, Siteden ayrılması ve bu Sitede sunulan hizmetlerden veya ürünlerden istifade etmemesi ve bu yönde bir girişim yahut talepte bulunmaması gerekmektedir. Aksi durum Kullanıcının bu Sözleşmeye konu hükümleri kabul iradesini NETMARBLE’e iletmiş olduğu şeklinde kabul ve tatbik olunur.

6.4. NETMARBLE sitesinin ilgili kısım ve bölümlerinden kullanıcının içerik oluşturup yayınlayabildiği forum, profil, blog, haber veyan benzer içerik girişlerinin yapılmasından münhasıran ilgili içeriği oluşturan ve yayınlayan kişi veya kişiler tek başlarına ve tamamından sorumlu olup bu nevi içeriklerden ötürü NETMARBLE’e sorumluluk tevcih edilemez.

NETMARBLE, Sitede sunulan kendisine veya her nevi üçüncü kişi veya kuruma ait içeriğin, hizmetin veya ürünün müşteri destek ve forum sistemlerinin münhasır işleteni, sahibi ve sorumlusu olarak Kullanıcının bu sayılanlarla sınırlı münhasır muhatabıdır. Bu bende konu aidiyet açıklaması, Siteden sunulan veya erişim sağlanan içerik, ürün veya hizmetlerin sorumlusunun veya malikinin NETMARBLE olduğu şeklinde yorumlanamaz.

 

7. FİKRİ HAKLAR

7.1. NETMARBLE tarafından Site içeriklerinin ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait içerik, ürün veya hizmetlerin Kullanıcılara arzında kullanılan markalar ve diğer işaretler yetkili bölgesel veya uluslararası resmi makamlar nezdinde tescil edilerek veya ayırt edici karakterleri ile kullanılmak suretiyle yahut kullanımla ayırt edicilik kazanmış şekilde NETMARBLE’in ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumların münhasır mülkiyetindedir.

7.2. İşbu Sözleşme Kullanıcı’ya ve/veya diğer üçüncü kişilere NETMARBLE’in ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumların münhasır mülkiyetinde olan 7.1. bendinde mezkur unsur ve işaretler üzerinde herhangi bir kısmi veya bütünsel hak sahipliği kazandırmaz, anılan hakların üzerinde sadece ilgili içerikle ilgili sınırlı kullanım hakkı tanır.

7.3. Kullanıcı, NETMARBLE Sitesinden sunulan her nevi oyun, içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, oyun içi hesaplar, oyun içi ürünler, e-posta hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servislerin; Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Marka Hukuku, Patent Hukuku ve diğer ilgili yasalar ile korunmakta olduğunu ve bu bentte sayılan maddi ve gayrı maddi her nevi unsurların, varlıkların ve/veya sujelerin tamamının, bu Sözleşmede sayılan istisnalar hariç olmak üzere, bizatihi ve münhasıran NETMARBLE’in ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumların mülkiyetinde olduğu hakkında bilgilendirilmiş olarak buna aykırı eylem ve işlemlerde bulunmayacağını kabul eder.

7.4. NETMARBLE ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlar, 7.1, 7.2, 7.3 bentlerinde sayılı tüm varlıkların üzerinde her nevi tek taraflı tasarruf hakkını haizdir.

7.5. NETMARBLE’ın, BUFF LOG IN hizmetleri kapsamında sunduğu tüm hizmetleri  ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait içerik, ürün ve/veya hizmetleri kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı, NETMARBLE’in bu bende konu şekilde Site içerik ve hizmetlerinin sunumunu geçici veya kalıcı şekilde durdurması veya sonlandırması hallerine istinaden NETMARBLE’e karşı herhangi bir hakkının veya talepte bulunma yetkisinin bulunmadığını kabul eder.

7.6. NETMARBLE bu Sitede sunulan hizmet veya içeriklerin sabit veya kesintisizliğini taahhüt etmemektedir. Bu durum NETMARBLE’in ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumların, içerik veya hizmetlere dair işaretlerin veya markaların üzerindeki hak sahipliğini kısmen veya tamamen ortadan kaldıran bir husus olarak değerlendirilemez.

7.7. NETMARBLE Sitesindeki veya site üzerinden erişim sağlanan her nevi oyun, yayın, içerik ve diğer unsurların bir kısmında veya tamamında geçici veya sürekli değişikliklerin yapılması durumunda Kullanıcıların NETMARBLE’e karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır.

7.8. Kullanıcı, bu maddede sayılan varlıkların ve bunlara ilişkin tasarrufta bulunma hak ve ehliyetinin tamamının NETMARBLE’in ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumların tek başına mülkiyetinde olduğunu bilir ve kabul eder.

7.9. NETMARBLE tarafından sunulan Site içerik ve hizmetleri ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara at her nevi ürün, hizmet ve/veya içerik ile doğrudan veya dolaylı bağlantılı diğer her nevi servis hizmetlerini kullanan, bunlardan istifade eden veya bunlara erişmeye çalışanlar kişisel her nevi girişim ve sorumluluklarının işbu bildirim ile farkında sayılacaklardır.

7.10 Kullanıcı, Sözleşmenin yanı sıra bu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan NETMARBLE Gizlilik İlkelerini de kabul ettiklerini beyan eder. Böylece, Kullanıcı NETMARBLE içerik veya hizmetlerinden ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumların içerik, ürün ve/veya hizmetlerinden istifade ettikleri sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder; bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendilerinin sorumlu olacağını taahhüt eder; anılan sebeplerle hiçbir surette NETMARBLE’a ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara rücu etme haklarının veya husumet tevcih etmelerinin bulunmayacağını kabul ederler.

7. 11. Kullanıcı, NETMARBLE ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait ürün, hizmet ve içeriklerini ihlal etmemeyi, boşluklardan yararlanmamayı, tersine mühendislik yapmamayı, kaynak koda çevirmemeyi, tersine çevirmemeyi ya da sair bir biçimde tahrif etmemeyi ya da bu konularda bir başkasını teşvik ve başkalarına yardım etmemeyi kabul eder.

 

8. ERİŞİM VE SINIRLANDIRILMASI

8.1. NETMARBLE Sitesinin hizmet veya içeriklerinin ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait ürün, hizmet ve/veya içeriklerin, Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme şartlarına aykırı kullanılması halinde NETMARBLE Kullanıcı’nın Site hizmet ve içeriklerine erişimini web Sitesi üzerinden geçici veya kalıcı olarak sonlandırma hakkını haizdir.

8.2. NETMARBLE’in 8.1’deki şekilde bir tasarrufta bulunması halinde Kullanıcının ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumların, bu işleme mukabil herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda Site üzerinden sunulan her nevi hizmet sırasında Kullanıcının zilyetliğine giren lisanslar dahil her nevi materyalin Kullanıcı tarafından imha edilmesi yükümlülüğü Kullanıcıya ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara aittir.

8.3. Kullanıcı, NETMARBLE ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait ürün, içerik veya hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, Kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak NETMARBLE aleyhine veya NETMARBLE’e ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara karşı herhangi bir talepte bulunamaz. Aksi durumun tespiti halinde NETMARBLE 8.1 maddesindeki şekilde işlem yapabilir.

8.4. Kullanıcı, NETMARBLE Sitesinde sunulan hizmet veya içeriklere ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait içeirk, ürün veya hizmetlere erişim sağlamak amacıyla kullandıkları hesap bilgilerinin ve hesaplar dahilinde oluşturulan sanal eşyanın, hesap bakiyesinin, hesap karakterinin ve diğer hesap özelliklerinin ticari yahut maddi bir değerinin bulunmadığını bilir ve kabul ederler. Bu bentte sayılan tüm varlıklar Kullanıcı’ya Sitenin amacı olan eğlence maksadıyla sunulur. Ticari kullanım gayesi içermez. Bahis, kumar vb yasa dışı amaçlarla kullanılamaz.

8.5. Kullanıcı, NETMARBLE Sitesinde sunulan içeriklerin ve özellikle ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait oyunların ve bunlarla bağlantılı ve entegre ödeme sistemlerinin her nevi hizmetlerin sonucu talih veya tesadüfe bağlı bir nitelik taşımadığını bilir ve kabul eder.

8.6. Kullanıcı, NETMARBLE Sitesinde sunulan hizmet ve içeriklerin ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait ürün, hizmet ve içeriklerin her birini tabi olduğu kullanım şart ve koşullarına uygun şekilde edineceğini taahhüt eder.

Buna aykırı her nevi üçüncü taraf araç, program, yazılım veya unsurlarını kullanmamayı, Site İçeriğine ilişkin “hack”, “hile”, “bot”, “hile dosyası”, “mod” ve veya otomasyon programları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, İçerikle veya İçeriğin yazılım unsurlarından herhangi bir kısmıyla veya tamamıyla herhangi bir şekilde etkileşime giren yetkisiz üçüncü taraf programlarının veya yazılım ve NETMARBLE’in arasındaki herhangi bir iletişimi engelleyen, taklit eden veya yönünü değiştiren veya İçerik hakkındaki bilgileri kaydetmek için içerik tarafından kullanılan bellek alanlarını okuyarak içerik hakkında bilgi toplayan üçüncü taraf programlarını kullanmayacağını; aksi durumda NETMARBLE tarafından 8.1. bendindeki yaptırımlara tabi tutulabileceğini ve söz konusu eylem hukuka aykırı olduğu için hakkında yasal işlem başlatılabileceğini bildiğini kabul eder.

8.7. NETMARBLE Sitesi üzerinden erişim sağlanan 3. kişi veya kurumlara ait her nevi içerik, ürün veya hizmet ilgili kişi veya kurumlarca oynatılan, yayınlanan, ödeme sistem alt yapısı olarak işletilen her nevi uygulama, içerik veya kod yahut diğer unsur veya veriler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ve ilgili yasalar ile uluslar arası sözleşmeler kapsamında ve burada anılan kullanım koşullarına tabi olarak kullanılacaktır. Buna aykırı her nevi kullanımın, sayılan düzenlemeler kapsamında cezai ve hukuki takibata konu edilebileceğini Kullanıcı bilir ve kabul eder.

 

9. KULLANICI BAĞLANTI VE DONANIMI

9.1. NETMARBLE Sitesi tarafından sunulan içerik veya hizmetlerden ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait ürün, hizmet veya içeriklerden istifade edilmesi amacıyla Kullanıcı ve üyelerin gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir.

9.2. Erişim ve bağlantı için gerekli donanım ve bağlantı alt yapısına sahip olunması ve buna ilişkin gerekliliklerin temini Kullanıcının yükümlülüğündedir.

Bu hususta NETMARBLE’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9.3. Internet bağlantısı ile ilgili olarak servis sağlayıcılardan, altyapıdan veya Kullanıcıdan kaynaklanan her nevi aksaklık sadece Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

9.4. NETMARBLE tarafından sunulan hizmetlerden ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlarca sunulan içerik, hizmet veya ürünlerden yararlanılması halinde, hizmetten yararlanma zamanı ve sıklığı NETMARBLE tarafından mevcut Kullanıcı sayısı, süresi ve diğer verilere göre tayin, tespit, takip, kontrol ve faturalama kontrolü amacıyla kayıt edilecektir.

9.5. Kullanıcının, NETMARBLE hizmet ve içeriklerinden ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait ürün, hizmet veya içeirklerden yararlanırken kullandığı hesaplarının güvenliğinin temini için NETMARBLE tarafından mümkün olan en yüksek teknolojik tedbirlerden istifade edilecektir.

9.6. Kullanıcı, hesaplarının güvenliğini sağlama mükellefiyetlerinden ilk derecede ve doğrudan sorumlu olduğunu; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde NETMARBLE’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmayacağını kabulü ve taahhüt eder.

9.7. NETMARBLE içerik ve servislerinin kullanımı ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait ürün, hizmet veya içeiriklerin kullanımı, bunlar için gerekli ve uyumlu cihazları, internet erişimini ve ücretli olabilecek belli yazılımları gerekli kılabileceği gibi bu sayılanların belirli aralıklarla güncellenmesini ve/veya güncelleme durumunda sayılanların performansını etkileyebilir. Bu gibi sebep ve haller NETMARBLE’e karşı herhangi bir talepte bulunulması maksadıyla dayanak olarak değerlendirilemez.

 

10. SORUMSUZLUK

10.1. NETMARBLE Sitede sunulan hizmetler ve içeriklerle ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait ürün, hizmet veya içeirklerle bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile oyun hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan NETMARBLE sorumlu tutulamaz.

10.2. NETMARBLE tarafından sunulan içerik veya hizmetlerden ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait ürün, hizmet veya içeriklerden istifade edildiği sırada; reklam, haksız rekabet, terör, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzel hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer oyuncuları tacize yönelik davranışlar içeren yahut Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar yasak ve işbu sözleşme kurallarına aykırıdır. Kullanıcı, NETMARBLE hizmet ve içeriklerini ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait ürün, hizmet veya içeirkleri; hukuka aykırı, rahatsız edici, tehditkar, zararlı, haksız fiil anlamına gelen, hakaret edici, iftira edici, suistimal edici, şiddet içeren, müstehcen, kaba, başkalarının özel hayatına müdahale eden, nefret içerikli, ırksal ya da etnik kimlikleri küçük düşürücü ya da diğer biçimlerde sakıncalı içeriklerin aktarılması, yüklenmesi, postalanması, e-posta ile gönderilmesi, iletilmesi, depolanması ya da başka biçimde erişime sunulması amaç ve şekillerinde kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

10.3. Kullanıcının 10.2 bendine aykırı kullanım durumlarında Kullanıcı NETMARBLE tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile ilgili hizmet veya içeriklere erişimden mahrum bırakılabilir ve varsa bu neviden Kullanıcının yarattığı ilgili içerikleri NETMARBLE tarafından talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir.

10.4. NETMARBLE söz konusu yasalara aykırı içeriklerin ilgili hesaplardan veya Site içeriklerinden çıkarılması için ancak teknik imkanlarının elverdiği ölçüde sorumlu olup bu yöndeki uygulamalarından dolayı ilgili hesap sahibine ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara karşı sorumsuzdur. Aynı sebeplerle Kullanıcı bilgileri savcılık makamlarına ve emniyet birimlerinde usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir.

10.5. NETMARBLE içerik ve hizmetlerini ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait ürün, hizmet veya içeirkleri kullanmak için, Kullanıcının bulunduğu ülke veya bölge bazında yürürlükte olan yasalar uyarınca bu hizmet ve içeriklerden yararlanmaktan, tarih bakımından hangi andan itibaren olduğu fark etmeksizin, men edilmiş olmasının sonuçlarından NETMARBLE sorumlu tutulamaz.

10.6. NETMARBLE sitesi üzerinden kullanıcıların erişimine sunulan bazı içerik ve hizmetler ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait ürün, içerik ve/veya hizmetler, bu durum ayrıca belirtilerek, yayın ve lisans hakları NETMARBLE’e ait olmadan ve sadece site üzerinden erişim olanağı sağlanarak yayınlanabilen içerikler olduklarından, bunlara dair hesap sahipliği, erişim yetkileri, resmi makam ve mercilerin bilgi talepleri ancak ve sadece oyun veya içeriğin yayıncısının sorumluluğunda olup bu hususlardan dolayı NETMARBLE’in uhdesinde bir bilgi veya veri tutulması söz konusu değildir. Bu bende konu ürün, hizmet veya içeriklerden dolayı kullanıcılarının NETMARBLE’e karşı herhangi bir talep hakkı veya buna dayanak ilişikisi bulunmadığı gibi resmi makam ve mercilerin bu içeirk ve oyunlara dair bilgi taleplerinin de NETMARBLE’e yöneltilmesi veya NETMARBLE tarafından cevaplandırılması mümkün değildir. NETMARBLE, Siteden sunulan kendisine ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait içerik, ürün veya hizmetlerden yararlananların kullanıcı bilgileri dahil her nevi bilgi ve verisinin sadece servis, ürün ve içeriklerin bu sözleşmeye uygun ve tam şekilde sunulması amacıyla toplanması, kaydedilmesi ve iştirakleriyle paylaşılması hak ve yetkisini haizdir.

 

11. HESAP KULLANIMINDA GİZLİLİK

11.1. Kullanıcı, NETMARBLE hizmet ve içeriklerinden ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait ürün, hizmet veya içeriklerden yararlanmak amacıyla sahibi olduğu hesaba erişim yetkilerini sağlayan bilgileri herhangi bir üçüncü kişi veya kurumla paylaşmama ve gizli tutma mükellefiyetinin tek başına sorumlusu olduğunu kabul eder; herhangi bir güvenlik ihlalini derhal NETMARBLE’e bildirmeyi taahhüt eder.

11.2. NETMARBLE, Kullanıcı hesabının veya BUFF LOG IN hesabı bilgilerinin yetkisiz kullanımından doğan zararlardan sorumlu değildir. Kullanıcı hesap erişim bilgilerini özenle kullanıp koruyacağını kabul eder.

11.3. Kullanıcı Siteden ve/veya BUFF LOG IN sisteminden hesap açarken, herhangi bir şekilde kayıt yaparken ve içerik ve hizmetleri kullanırken ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait ürün, hizmet ve/veya içerikleri kullanırken, doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi; kayıt bilgilerini doğru ve eksiksiz tutmak için bunları güncellemeyi kabul eder.

11.4. Kullanıcı, NETMARBLE’in, Kullanıcı Hesaplarını işletmek için Kullanıcının kayıt bilgilerini saklayabileceğini ve kullanabileceğini kabul eder. Kullanıcı, kendisinden başka bir kişi için, o kişinin izni olmaksızın, hesap oluşturamayacağını kabul eder, aksi durumun sonuçlarından bizatihi sorumlu tutulacağını taahhüt eder.

11.5. NETMARBLE, Kullanıcının bu maddeye konu taahhütlerine aykırı işlem veya eylemlerinin tespiti halinde ilgili hesaba ve Kullanıcıya her nevi yasal teknolojik ve hukuki tedbirleri tatbik etmeye yetkilidir.

 

13. MUVAFAKAT

13.1. NETMARBLE Sitesi ve bu Site tarafından sunulan hizmet ve ürünlerle ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait ürün, hizmet veya içeriklerle bağlantılı olarak NETMARBLE’ın iş veya proje ortağı olan 3. kişi veya işletmeler tarafından Kullanıcıya, yeni ürünler/hizmetler, promosyonlar, kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirme ve tanıtımların e-posta ve/veya SMS yoluyla yahut bir diğer iletişim aracıyla yapılması Kullanıcı’nın yazılı muvafakati ile ve bilgisi ve kabulü dahilinde yapılır. Kullanıcı, NETMARBLE tarafından kendisine yapılan bu bende konu bildirim veya bilgilendirmeleri almak istememesi halinde NETMARBLE Sitesinde bu amaçla tahsis edilmiş üyelik ve bildirimden ayrılma talebini NETMARBLE’e iletebilir.

13.2. NETMARBLE Sitesi ve Kullanıcıları bu maddeye konu e-posta ve SMS bildirimlerinin veya tanıtımlarının kişisel verilerinin ihlali yahut hukuka aykırı depolanması, saldırgan reklam, haksız rekabet veya pazarlama mahiyeti arz etmeyecek şekilde kendi muvafakatleri ve rızaları ile yapıldığını NETMARBLE Sitesi ürün ve hizmetlerini kullanmakla kabul etmiş olurlar.

Site Kullanıcıları kendilerine bu bende konu şekilde yapılan bilgilendirme veya bildirimlerin devam eden bildirimler için sonlandırılmasını, ilgili bildirimde kendilerine sunulan "Bilgilendirme / Bildirim Listesinden Ayrılmak İstiyorum" seçeneğini işaretleyerek temin edebilirler.

 

14. TAZMİNAT VE RÜCU HAKKI

KULLANICI, İŞBU SÖZLEŞMEYLE, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK KULLANICININ HATASI İLE İLİŞKİLİ ŞEKİLDE VEYA KULLANICISININ SİTE İÇERİKLERİNİ VE/VEYA SİTE ÜZERİNDEN İÇERİK VEYA HİZMETLERİNE ERİŞİMS AĞLANAN KİŞİ VEYA KURUMLARA AİT ÜRÜN, HİZMET VEYA İÇERİKLERİN KULLANIMINDAN YAHUT KÖTÜYE/HATALI KULLANIMINDAN KAYNAKLI BİÇİMDE; SİTE GİZLİLİK İLKELERİ VEYA DİĞER BELGE VE KURAL DÖKÜMANLARINI İHLAL ETMESİNDEN ÖTÜRÜ OLUŞAN HER NEVİ DAVALAR, İDDİALAR, ZARARLAR, KAYIPLAR, SORUMLULUKLAR VE MASRAFLARA KARŞI, BUNLARIN TAMAMININ BİZZAT VE TEK BAŞINA KULLANICI TARAFINDAN KARŞILAYACAĞINI VE NETMARBLE’İ BU NEVİ GİDERLERDEN MUAF KILACAĞINI KABUL EDER.

 

15. GARANTİDEN MUAFİYET

15.1. NETMARBLE, SİTE VE İÇERİKLERİNE VEYA SİTE ÜZERİNDEN HİZMET VEYA İÇEİRKLERİNE ERİŞİM SAĞLANAN 3. KİŞİLERE AİT İÇERİK, HİZMET VEYA ÜRÜNLERE DAİR KULLANICIYA YÖNELİK OLARAK; AYIBA, ZAPTA, ÜÇÜNCÜ KİŞİ MÜLKİYETİNE, FİKRİ HAK SAHİPLİĞİNE, DEVAMLILIĞA, DOĞRULUĞUNA, GÜVENİLİRLİĞİNE, KALİTESİNE, KESİNTİSİZLİĞE, İÇERİĞİN OLDUĞUNDAN BAŞKA BİR VASFINA VEYA İÇERİĞİN VARLIĞININ VEYA YAYININ DEVAM ETTİĞİ SÜRENİN DIŞINDA KALAN ZAMAN DİLİMİNE DAİR HERHANGİ BİR TAAHHÜT VEYA GARANTİ VERMEZ.

15.2. NETMARBLE’İN SİTE VE İÇERİKLERİKLERİNE DAİR GARANTİ MUAFİYETİNE DAİR YUKARIDAKİ HÜKÜM, NETMARBLE’İN SAYILANLARA DAİR KASITLI EYLEMLERDE BULUNDUĞU, BULUNACAĞI, BU ŞEKİLDE HEDEFLER VE UYGULAMALAR GÖZETTİĞİ YAHUT GÖZETECEĞİ ŞEKLİNDE YORUMLANAMAZ.

 

16. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME

16.1. NETMARBLE Sitesinden sunulan hizmet ve içeriklerin ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait ürün, hizmet veya içeriklerin bir kısmı ücretli ve bir kısmı ücretsiz olabilir. İçeriklerden hangisinin, hangi şekilde, hangi süre boyunca, ne şekilde ücretlendirileceğini veya ücretsiz sunulacağını belirleme hak ve yetkisi NETMARBLE’e aittir. NETMARBLE Sitesindeki veya ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait her nevi oyun, yayın, içerik ve diğer unsurlardan ücretsiz olanların, NETMARBLE’in kararıyla veya NETMARBLE’in ilgili içeriğin temininde işbirliği yaptığı kişi veya kurumların taleplerinin neticesinde daha sonra ücretli şekilde sunulması mümkündür. Ücretli şekilde sunulan İçeriklerin de aynı şekilde daha sonra daha düşük ücretle veya ücretsiz şekilde sunulmasına dair karar alma yetkisi NETMARBLE’e aittir. NETMARBLE bu şekilde bir değişikliğin söz konusu olması halinde Kullanıcıyı Site üzerinden yeterli zaman zarfı boyunca kalıcı olacak şekilde bilgilendirir.

16.2. NETMARBLE Sitesi üzerinden yapılan her nevi Kullanıcı işlemi ve bunların varsa işlem bedelleri Kullanıcının tasarruf ve sorumluluğundadır.

16.3. Kullanıcı Siteden sunulan ödeme işlemlerine ilişkin seçeneklerden kendisinin karar verdiği ve uygun bulduğunu kullanabilir. Kullanıcının bu ödeme alternatifi seçeneğin tabi olduğu teknik ve prosedürel kurallara uygunluğunu sağlama mükellefiyeti bizatihi kendisine aittir. NETMARBLE Sitesinden sunulan hizmet veya içeriklerin ücretlendirilmesi, ücretsiz şekilde sunulması, ücretlerinde değişiklik yapılması hak ve yetkisi bizatihi NETMARBLE’e aittir. Site üzerinden kullanıcıların kullanımına sunulan 3. kişi veya kurumlara ait ödeme sistem yapıları ve bunlara ilişkin hizmetlere erişim sağlanan kişi veya kurumlara karşı münhasır sorumluluk bu sistem ve hizmetleri sunanlara ait olup NETMARBLE bu sebeple sorumluluk tevcih edilemez.

16.4. Sanal Pos/Kredi Kartı ödeme seçeneği ile yapılan işlemler söz konusu olduğunda Kullanıcının, ödeme sayfasında istenilen kredi kartı bilgileri, Siteden alışveriş yapan Kullanıcıların güvenliğinin en üst seviyede temin edilmesi amacıyla hiçbir şekilde NETMARBLE veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu bende konu işlem bilgileri işleme ilişkin ödeme alt yapısı hizmeti sunan üçünü kişi veya kurumlara ait ve onların uhdesindedir.

16.5. Kullanıcının bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemleri BUFF LOG IN arayüzü ile ve bu ara yüz üzerinden banka, ödeme sistem sağlayıcısı ve Kullanıcı bilgisayarı arasında gerçekleşmekte olup bu işlemlere ilişkin NETMARBLE tarafından sunulan hizmet burada açıklanan ara yüzün ve LOG IN sisteminin kullanılması ile sınırlıdır.

16.6. Kullanıcının tüm kredi kartı ve kişisel bilgileri, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile şifrelenmiştir. Bu şekilde, Kullanıcının internet üzerindeki dolaşımlarında herhangi bir şekilde bu bilgilerin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir. Aksine her nevi mükellefiyet Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara aittir.

16.7. NETMARBLE Sitesinden sunulan İçeriklerin ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait ürün, hizmet veya içeriklerin edinim ve kullanımında kullanılan oyun paralarının ve varsa diğer satın alma araçlarının geçerlilik süreleri mezkur ürün ve aracın ihraççısı tarafından belirlenir, değiştirilir ve düzenlenir.

16.8. Oyun paraları, NETMARBLE Sitesi üzerinden erişim sağlanan 3. Kişilere ait içeriklerden ücretli olanların Kullanıcı tarafından Site’de yer verilen usule uygun şekilde temin ve kullanımı mümkün, ilgili içeirk veya oyuna özel, üçüncü kişi veya kurumlar tarafından ödeme aracı olarak kabul edilmeyen, elektronik veya sanal para vasfı bulunmayan bir ödeme ve eğlence aracı olup; bunların geçerlilik süresi Kullanıcı tarafından edinildiği tarihi takip eden bir yıllık süreden sonra maksimum 6 ay veya ilgili ürünün ihraççısının kendi sayfasında ilan ettiği süreyle sınırlı şeklindedir. 

Kullanıcı tarafından edinildiği tarihi takip eden bir yıllık süreden sonraki 6 ay içerisinde aktive edilmeyen ve/veya kullanılmayan oyun paraları veya diğer oyun içi satın alma araçları bu süreden sonra aktive edilemez ve/veya kullanılamaz. Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait, bunlar tarafından ihraç edilen veya satışa yahut ödeme sistemi hizmetlerine konu edilen oyun paraları anılan muhatapların belirleyeceği geçerliliği ve aktivasyon sürelerine tabi olup bu süre ve aktivasyon bilgileri mezkur kişi veya kurumların kendi web sitelerinde tanzim ve ilan koşullara tabidir.

Bir yılık sürenin sonunda Kullanıcı, kullanılamaz hale gelen oyun parası veya oyun içi diğer satın alma araçlarını yeniden aktive etmek ve kullanmak isterse bunun için ilgili oyun parası veya satın alma aracının kendisi tarafından edinildiği tarihi, miktarı, süresinde kullanmama gerekçesini, Kullanıcı ve kimlik bilgilerini NETMARBLE’e yazılı şekilde sunarak aktivasyon talebinde bulunabilir. Bu şekilde bir talebin söz konusu olması halinde Kullanıcı talebini inceleyen NETMARBLE talep ve başvurunun uygun ve şüphe içermeyen bir vasıfta olduğunu tespit ederse talebi kabul edebilir. Kullanıcının bu bende konu aktivasyon talebinde bulunma süresi, en geç, edinim tarihini takip eden 1 yıllık süreden sonraki 1 yıllık süredir. Bu bende konu usul ve yükümlülükler sadece NETMARBLE tarafından temin edilen, üretilen, ihraç edilen ve satışa konu edilen araç ve içeriklerle sınırlı olup Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait olanların tabi olduğu koşullar anılanlarca kendi sayfalarında tanzim ve ilan edilen şartlara tabidir.

16.9. Kullanıcının Siteden ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumların alt yapılarını kullanara yahut Siteye entegre üçüncü kişi ödeme sistemlerini kullanarak yapacağı ödemelerden veya erişim sağladığı üçüncü kişilere ait içerikten kaynaklanan zararlandırıcı sonuçların tazmin edilmesinden NETMARBLE mesul değildir.

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup işbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde NETMARBLE defter ve kayıtları münhasır delil vasfında olmak üzere kabul edilmiştir. İşbu Sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri kanunları tatbik edilir.

 

17. İÇERİK UYGUNLUĞU

17.1. NETMARBLE Sitesindeki veya site üzerinden erişim sağlanan 3. Kişilere ait her nevi oyun, yayın, içerik, ödeme sistemi yapıları ve diğer unsurların ve özellikle oyunların, Kullanıcı yaş gruplarına uygunluğunu denetlemek ve bu hususta karar vermek yetkisi oyunculara aittir.

NETMARBLE, Sitesindeki İçeriklerin ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait içerik, ürün veya hizmetlerin yaş gruplarına gore uygunluğu hakkında bağlayıcı olmamak kaydıyla varsa yetkili resmi makamların yapmış olduğı değerlendirmeleri Kullanıcı ile paylaşabilir.

17.2. Kullanıcının yaşının yasal rüşt sınırının altında olması halinde; Siteden ve Site İçerik ve hizmetlerinden yahut Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait her nevi içerik, ürün veya hizmetten,istifade etmeden evvel, yasal temsilcilerine ilgili İçerik, ürün veya Oyunu bildirmesi, tercih ettiği İçerik, ürün veya Oyunun kendi yaş grubu için uygunluğunu sorması ve onun onayı ile ilgili İçerikten yararlanması, ürünü edinmesi/kullanması veya Oyunu oynaması veya oynamaya devam etmesi önemle önerilmektedir.

17.3. NETMARBLE Sitesi üzerinde sunulan İçeriklerde ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara air içerik, ürün, hizmet veya oyunlarda kullanılmak üzere edinilen her nevi aracın satış ve ediniminde işlem yapan Kullanıcının gerekli yasal rüştü haiz olması hukuki bir gereklilik olup bu gereği yerine getiremeyenlerin yasal temsilcilerinin izni ve gözetimi ile ilgili işlem ve edinimi gerçekleştirmeleri önerilmekte ve ilgili işlemler bu şekilde icra edilmiş olarak kabul edilmektedir.

17.4. NETMARBLE Sitesinden sunulan içerik ve hizmetlerden ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait ürün, içerik, oyun veya hizmetlerden ötürü Kullanıcının diğer kişi veya kurumlar ile arasındaki hiç bir nevi hukuki ilişkinin yahut taahhüdün garanti edilmesi söz konusu olmayıp bu şekilde bir yorumlama biçimi NETMARBLE tarafından reddedilmektedir.

NETMARBLE, Kullanıcıların Site ile ilgili uhdelerinde bulundurdukları her nevi verinin güvenliğinin sistemsel temini bakımından elinden gelen özen ve çabayı sergiler. Ancak bu durum NETMARBLE’in Kullanıcı hesaplarından, hesap erişim bilgilerinin güvenliğinden ve diğer Site içeriklerinden her hal ve şart altında tek başına sınırsız sorumluluğunun bulunduğu şeklinde yorumlanamaz.

 

18. BAŞLIKLAR VE YORUM

İşbu Sözleşmede kullanılan madde başlıklarına sadece okuma ve anlaşılma kolaylığı sağlanması amacıyla yer verilmiştir. Madde başlıkları Sözleşmenin yorumlanmasında dikkate alınmaz ve başka herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz.

 

19. KISMİ GEÇERSİZLİK

İşbu Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz bulunması halinde, söz konusu hüküm tarafların niyetini etkileyecek şekilde müsaade edilen en son dereceye kadar söz konusu hükmü uygulanabilir kılmak için gerektiği ölçüde yeniden düzenlenecektir ve işbu Sözleşmenin kalan kısmı bundan etkilenmeden tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.  Ancak ilgili hükmün yeniden düzenlenemeyeceğinin tespit edilmesi durumunda ilgili hükmün bu şartlardan ayrılabilir olduğu kabul edilecek ve geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

 

20. SINIRLANDIRILMIŞ SORUMLULUK BEYANI

20.1. NETMARBLE, ZAMAN VE SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜK SÜRESİ İLE SINIRLI OLMAKSIZIN; HİÇBİR HAL VE ŞART ALTINDA, AKDİ, HAKSIZ FİİL NİTELİĞİNDE, OBJEKTİF SORUMLULUK VEYA DİĞER HİÇBİR HUKUKİ SORUMLULUK DÜZENLEMESİNE VEYA PRENSİBİNE DAYANILARAK; NETMARBLE’İN İLGİLİ ZARARLARIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞINDAN HABERDAR OLDUĞU VEYA HABERDAR OLMASI GEREKTİĞİ DURUMLARDA DAHİ VE/VEYA BU ŞEKİLDE BİR İDDİA VEYA TALEPTE BULUNULARAK; NETMARBLE SİTESİNİN VE İÇERİKLERİNİN, KULLANICI TARAFINDAN KULLANIMI VEYA YANLIŞ KULLANIMINDAN KAYNAKLI HER NEVİ DOĞRUDAN, DOLAYLI, TEASDÜFİ, SONUÇ ODAKLI, KİŞİSEL, CEZAİ VEYA ÇOKLU ZARAR TAZMİNATLARINDAN; HER TÜR AĞIR İHMALDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN VE SONUÇLARDAN ÖTÜRÜ KULLANICIYA VEYA KULLANICI İLE OLAN İRTİBATINDAN NEŞET EDEN HER NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

20.2. KULLANICI, BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞU HAK VE YETKİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İHLALİ HALİNDE BU İHLALDEN ÖTÜRÜ, İHLAL EYLEMİNDE BULUNANLARA MUKABİL DAVA İKAME ETME VEYA ŞİKAYETTE BULUNMA HAKKINI HAİZDİR. BU GİBİ DURUMLARDA NETMARBLE, KULLANICIYI, RESMİ MAKAM VE MERCİLER NEZDİNDE İLGİLİ HAKKININ VEYA YETKİSİNİN DAYANAĞI OLAN VARSA UHDESİNDEKİ DİJİTAL VERİ VE DELİLLERİN, YASAL SAKLAMA SÜRESİ İÇİNDE VE RESMİ MAKAM VEYA MERCİLER TARAFINDAN TALEP EDİLMESİ ŞARTIYLA, BUNLARI SUNARAK, HER ZAMAN DESTEKLER.

20.3. KULLANICI, HİÇ BİR HAL VE ŞART ALTINDA NETMARBLE’E KARŞI, VARSA İLGİLİ DAYANAK EYLEMİN VEYA İHLALİN KONU EDİLDİĞİ TALEPLERİNDE BİREL İŞLEM İÇİN TEKİL ÖDEME MEBLAĞINDAN DAHA FAZLA BİR MEBLAĞI TALEP EDEMEZ.

 

 

21. MUCBİR SEBEPLERİN ETKİSİ

 

NETMARBLE, mücbir sebepler, doğal afetler, savaş, terör saldırıları, ayaklanma, ambargo, mülki veya askeri idarelerin uygulamaları, yangın, sel, kaza, grev veya ulaşım imkanlarının kısıtlanması, yakıt, enerji, işgücü veya malzeme sıkıntıları gibi NETMARBLE’in kontrolü dışında oluşan ve önceden tahmin edilmesi pek güç sebep ve olaylar nedeniyle işbu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememesi dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın NETMARBLE’in kontrolü dışında meydana gelen olaylardan dolayı gecikmelerden veya işbu Sözleşmeyi ifa edememekten sorumlu olmayacaktır.

 

22. TEMLİK ve NAKİL

 

22.1. Kullanıcı, bu sözleşme kapsamında veya NETMARBLE Sitesinde sunulan hizmet veya içeriklerin ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait ürün, hizmet veya içeriklerin üzerinde doğrudan veya dolaylı şekilde uhdesinde bulundurduğu hiçbir hak veya yetkiyi, bunlarla ilgili elde bulundurma dayanağının varsa bile mülkiyet vasfı bulunması dikkate alınmaksızın, NETMARBLE’in ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumların yazılı muvafafakati olmaksızın üçüncü kişi veya kurumlara devredemez.

22.2. NETMARBLE, bu Sözleşme kapsamında tanzim olunan veya Site İçerikleri ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut borçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, Kullanıcıya bildirimde bulunmak kaydı ile üçüncü kişi veya kurumlara devir veya temlik yahut nakil edebilir.

 

23. YETKİ

NETMARBLE ile Kullanıcıları arasında NETMARBLE tarafından sunulan hizmetlerin ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait ürün, hizmet veya içeirklerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde Birleşik arap Emirlikleri Dubai Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

 

24. SÖZLEŞMENİN ETKİSİNİN YORUMLANMASI

İşbu Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından kabul edilmesi, NETMARBLE ve Kullanıcı arasında akdedilerek tatbik edilmesi veya Kullanıcının NETMARBLE Sitesini veya İçerikleri kullanması ve/veya Site üzerinden içerik veya hizmetlerine erişim sağlanan kişi veya kurumlara ait ürün, hizmet veya içeriklerin kullanılması veya edinilmesi; Kullanıcı ve NETMARBLE yahut mezkur üçüncü kişilerin arasında herhangi bir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya temsilcilik ilişkisi yaratmaz; bu şekilde bir yoruma mesnet gösterilemez. İşbu Sözleşme, taraflarının arasında varsa daha evvel akdedilen diğer akdi ilişkileri, bu Sözleşme hükümleri ile çatışmadığı ölçüde etkilemez.

 

25. FERAGAT EDİLMEZLİK

NETMARBLE’ın işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü uygulamaması, hiçbir durumda ilgili hükümden şu anda veya gelecekte feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacak veya hiçbir şekilde taraflardan herhangi birinin ilgili hükmü veya diğer hükümlerden herhangi birini uygulama hakkını etkilemeyecektir.

NETMARBLE’in işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünden veya şartından kesin olarak feragat etmesi söz konusu hükme veya şarta gelecekte uygun hareket etme yükümlülüğünden de feragatini teşkil etmez.

YUKARIDAKİ KULLANIM ŞARTLARI SÖZLEŞMESİNİ OKUMUŞ VE ANLAMIŞ OLDUĞUNUZU KABUL VE BEYAN EDİYOR VE AŞAĞIDAKİ “KABUL EDİYORUM” DÜĞMESİNE TIKLAYARAK VE/VEYA NETMARBLE İÇERİK, ÜRÜN, HİZMET VEYA OYUNLARINDAN HERHANGİ BİRİNİ KULLANARAK VEYA BU SAYILANLARA ERİŞİM SAĞLAYARAK İŞBU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINA TABİ OLDUĞUNUZU KABUL ETMİŞ OLUYORSUNUZ.