KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA VE RIZA BELGESİ

Netmarble EMEA FZ LLC (“NETMARBLE”) olarak, sizlere ait olup tarafınızdan sunulması suretiyle elde etmiş olduğumuz kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımızdan hangi hallerde ve hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

 

I. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

 

Kişisel verileriniz üyelik başvurunuz, hesap açma veya fiziki yahut elektronik diğer herhangi bir şekilde Netmarble’a yaptığınız başvurularınız, Netmarble’dan ürün veya hizmet satın alma işlemleri sırasında ve/veya sonrasında yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, sağlık bilgileri de dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerinizi de içeren her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu “Aydınlatma ve Rıza Metni”nde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile aşağıda yer alan amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

II. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

 

Kişisel verilerinizi işleme amacımız, online yayıncılık, interaktif servisler, faaliyetimiz, dijital oyun ve uygulama ürün veya hizmetlerimiz başta olmak üzere ana sözleşmemizde belirtilen faaliyet konuları çerçevesinde faaliyetlerimizi yürütmek, işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, üyelik oluşturma, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (internet.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, ürün ve hizmetlerimizin içerik ve nitelik bakımından yaş veya cinsiyetinize uygunluğunun kontrol edilmesi ve tarafınıza bu konuda bilgilendirme yapılması, ürün ve hizmetlerimiz hakkında tarafınızı bilgilendirmek; üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek, genel ve özel kampanyalarımızdan, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlardan ve bunların etkinlikleri ile ilgili içerikler ve gelişmelerden tarafınızı haberdar etmek ve yararlandırılmak, hizmetlerin iyileştirilmesi için kimlik bilgileriniz ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek; mevzuatın öngördüğü ve diğer yetkili kurumlarca talep edilen bilgi saklama, raporlama,  bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve akdettiğiniz sözleşmenizin gereklerini yerine getirmektir.

 

 

 

Netmarble menfaat ve politikaları doğrultusunda, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olmak kaydıyla, ticari amaçlarla kullanmak; Netmarble’a, sponsorlarına, destekçilerine, iş ortaklarına ait ürün, hizmet ve/veya etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden tarafınızı haberdar etmek; tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak; tarafınızın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte eşleştirmek, doğrulamak, işleyebilmek; faaliyet konularımız  ile ilgili uygulamaları üretmek ve yönetmek; Netmarble tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak; veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak;  yürürlükteki mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmek; Netmarble ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* tarafından çıkarılan ve/veya çıkarılacak olan her türlü uygulama, kart, üyelik, ürün, hizmet ile Netmarble ve ilişkili şirketleri/kuruluşlarının* web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri (yenileme, sona erme vb.) yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilikleri bildirmek; yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla, Netmarble ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile aşağıda III. Maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir.

 

III. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

 

KVKK ve yukarıda yer alan I ve II. Maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, Netmarble çatısı altında ileride kurulacak şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dahil olmak üzere, Netmarble ve ilişkili şirketlerine/kuruluşlarına* (*Şirket iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarına; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Şirketin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflar, uluslararası ya da yurtiçinde kurulu kartlı veya kartsız ödeme sistemleri, ödeme hizmetleri, elektronik ödeme araç ve kurumları gibi kurum ve kuruluşları, yerel ve uluslararası mali ve ticari otoriteler, gerekli olması halinde muhabir banka ve yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlar ve yurtiçi/yurtdışı üye işyerleri ve üçüncü kişiler  ile bu şirketlerin iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere) aktarılabilmektedir.

 

 

 

 

IV. Veri Sahibi Olarak KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

 

Kişisel veri sahibi olarak,

 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

V. Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Ne Şekilde Kullanacaksınız?

 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda anılan haklarınızı kullanmak için BAŞVURU FORMU link üzerinde belirtilen Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurmak ve eksiksiz doldurduğunuz bu formu Netmarble EMEA FZ LLC Creative Tower, PK:4422, Fujairah, Birleşik Arap Emrilikleri adresine bizzat başvurarak veya noter vasıtasıyla iadeli posta yoluyla iletmek suretiyle Netmarble ile irtibata geçebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yukarıda belirtilen yöntemlerle Netmarble’ye iletmeniz durumunda Netmarble, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca  belirlenen tarifedeki ücret Netmarble tarafından talep edilecektir.

 

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman info@withbuff.com e mail adresine mail yoluyla veya bizzat Netmarble EMEA FZ LLC Creative Tower, PK:4422, Fujairah, Birleşik Arap Emrilikleri adresine başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz.

 

VI. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

 

KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

VII. KVKK uyarınca Netmarble’nin Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

 

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde; fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması; Netmarble ve ilişkili şirketleri/kuruluşları*, III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; Netmarble’nin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Netmarble’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

VIII. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler:

 

Netmarble, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Netmarble, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Natmarble tarafından gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına karşın, web sitesine ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Netmarble bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 

RIZA BEYANI

 

Tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, metni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın iş burada belirtilen kişisel verilerimin Netmarble ve yukarıda anılan gerçek ve tüzel kişiler tarafından işlenmesine açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.