Kişisel Verilerin Korunması

Netmarble EMEA FZ LLC KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

Netmarble EMEA FZ LLC (“Netmarble”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunda azami özenle hareket etmekteyiz. Bu azami özen ilkesine göre, Netmarble olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Netmarble ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak toplanmasına, işlenmesine, muhafaza edilmesine azami önem göstermekteyiz. İlgili yasalara ve siz değerli veri sahiplerine karşı sorumluluğumuzun tam olarak farkında olarak KVKHK da düzenlenen ve ifade edilen haliyle “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şekilde ve yürürlükteki tüm yerel ve uluslararsı mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde toplamakta ve işlemekteyiz.

 

1.         Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

Kişisel verileriniz, Netmarble tarafından sağlanan hizmetler ve Netmarble’ın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Netmarble birimleri ve ofisler, Grup Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Netmarble’ın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz Netmarble tarafından toplanabilecek ve işlenebilecektir.

 

Netmarble ürün veya hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi, platformlarımızı, web sitelerimizi, oyunlarımızı veya internet sayfalarımızı kullandığınızda, Netmarble’ı veya online platform veya hesaplarımızı ziyaret ettiğinizde, Netmarble’ın düzenlediği etkinlik, eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz toplanabileek veya işlenebilecektir.

 

Toplanan kişisel verileriniz, Netmarble ve/veya Grup Şirketleri tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması; Netmarble ve/veya Grup Şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınızdan beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Netmarble’ın ve/veya Grup Şirketlerin ve Netmarble ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Netmarble tarafından yürütülen yayınlar, yönetilen web siteleri, iletişime yönelik idari operasyonlar, Netmarble’a ait ürün, sunucu, web sitesi, alan adı, fiziki lokasyonların elektronik veya fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Grup Şirketleri müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Netmarble’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Netmarble’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde toplanacak ve işlenecektir.

 

 

2.         İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz; Netmarble ve Grup Şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden tam, doğru ve zamanında faydalanmanız amacıyla gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması, Netmarble ve Grup Şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınızdan beğenilmesi, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Netmarble’ın ve/veya Grup Şirketlerin ve Netmarble ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Netmarble tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Netmarble’a ait web siteleri, yazılımlar, uygulamalar, yayınlar ve Netmarble’ın fiziki veya elektronik varlıklarının lokasyonlarının fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler ve benzeri); Netmarble’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Netmarble insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Grup Şirketlerine, Netmarble’ın yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKHK m. ve 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

3.         Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Netmarble olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Netmarble’ın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKHK m. 5 ve 6’da  belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

4.         Kişisel Veri Sahibinin KVKHK’da Sayılan İlgili Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Netmarble’a iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebinize konu hususlar en geç otuz gün içinde, tarafmızdan, ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili talebe dair Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Netmarble tarafından belirlenen tarifedeki ücretin alınmasına dair bir uygulama yapılması mümkün ve Netmarble’ın takdirindedir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

•          Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•          Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•          Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•          Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•          KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•          İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•          Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

KVKHK m. 13/1 uyarınca; yukarıda açıklanan haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı şekilde veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, halihazırda herhangi ayrık bir bir başvuru yöntemi belirlememiştir. BU sebeple, başvurunuzu, KVKHK gereğince, yazılı olarak tarafımıza iletmeniz mümkün ve uygundur. Tarafımızda KVKHK m. 11 kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklandığı şekildedir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKHK m. 11’de belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; ………………………. adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ……………………………………… adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKHK’da belirtilen diğer yöntemler ile tarafımıza gönderebilir veya ilgili formu ……………………………… adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.